دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13849 آسيب شناسي ورزشي مرد نادري بلداجي - لاله 50 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
13909 آسيب شناسي ورزشي زن نجفيان - محمدرضا 50 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
13909 آسيب شناسي ورزشي زن نجفيان - محمدرضا 50 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
13849 آسيب شناسي ورزشي مرد نادري بلداجي - لاله 50 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14123 آمادگي جسماني (2) زن رهبري نجف آبادي - سميه 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14122 آمادگي جسماني (2) مرد موسوي كيفته - سيدمحسن 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14123 آمادگي جسماني 2 زن رهبري نجف آبادي - سميه 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14122 آمادگي جسماني 2 مرد موسوي كيفته - سيدمحسن 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14537 آنتروپومتري حركتي مرد زاهدي - حميد 50 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14537 آنتروپومتري حركتي مرد زاهدي - حميد 50 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14555 اصول و روش شناسي تمرين مرد بنايي بروجني - جمشيد 50 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14555 اصول و روش شناسي تمرين مرد بنايي بروجني - جمشيد 50 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
13923 اصول و مباني مديريت مختلط نقوي - فروغ 50 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
14626 بدمينتون (1) مرد بهارلوئي - جواد 25 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14629 بدمينتون (1) زن رحيمي اسفيدواجاني - زكيه 25 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي تختي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي تختي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14504 بسكتبال 1 زن طباطبائي - فروغ 25 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14510 بسكتبال 1 زن طباطبائي - فروغ 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14508 بسكتبال 1 زن طباطبائي - فروغ 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14294 بسكتبال 1 مرد رضاييان نجف آبادي - ناصر 25 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14299 بسكتبال 1 مرد فرجي ساماني - عليرضا 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14509 بسكتبال 1 زن طباطبائي - فروغ 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14504 بسكتبال 1 زن طباطبائي - فروغ 25 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14509 بسكتبال 1 زن طباطبائي - فروغ 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14299 بسكتبال 1 مرد فرجي ساماني - عليرضا 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14508 بسكتبال 1 زن طباطبائي - فروغ 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14510 بسكتبال 1 زن طباطبائي - فروغ 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14135 تاريخ تربيت بدني و ورزش مختلط نقوي - فروغ 50 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
14576 تغذيه ورزشي و كنترل وزن مرد بنايي بروجني - جمشيد 50 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
14730 دو و ميداني 1 مرد - 25 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 13.50
14730 دو و ميداني 1 مرد - 25 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 13.50
14124 دو و ميداني 2 مرد موحد - محمدامين 25 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14732 دو و ميداني 2 مرد رضوي - سيدضياءالدين 25 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 13.50
14126 دو و ميداني 2 زن رهبري نجف آبادي - سميه 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14732 دو و ميداني 2 مرد رضوي - سيدضياءالدين 25 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 13.50
14124 دو و ميداني 2 مرد موحد - محمدامين 25 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14126 دو و ميداني 2 زن رهبري نجف آبادي - سميه 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14127 ژيمناستيك (1) زن معين - فرزانه 25 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
12819 ژيمناستيك (2) مرد فرجي ساماني - عليرضا 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14136 ژيمناستيك (2) مرد فرجي ساماني - عليرضا 25 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14125 ژيمناستيك 1 مرد فرجي ساماني - عليرضا 25 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14127 ژيمناستيك 1 زن معين - فرزانه 25 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14338 ژيمناستيك 2 زن معين - فرزانه 25 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14307 ژيمناستيك 2 زن معين - فرزانه 25 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
12819 ژيمناستيك 2 مرد فرجي ساماني - عليرضا 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14136 ژيمناستيك 2 مرد فرجي ساماني - عليرضا 25 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14325 ژيمناستيك 2 زن معين - فرزانه 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14326 ژيمناستيك 2 زن معين - فرزانه 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14322 ژيمناستيك 2 زن معين - فرزانه 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14138 سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي مختلط صديقي - زهرا 50 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14138 سنجش واندازه گيري درتربيت بدني مختلط صديقي - زهرا 50 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14680 فعاليت بدني و تندرستي زن كشاورز - سعيد 50 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14726 فعاليت بدني و تندرستي مرد صرامي - ليلا 50 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14726 فعاليت بدني و تندرستي مرد صرامي - ليلا 50 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14680 فعاليت بدني و تندرستي زن كشاورز - سعيد 50 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14342 فوتبال (1) زن كاظمي نجف آبادي - الهه 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14262 فوتبال (1) مرد موسوي كيفته - سيدمحسن 25 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14260 فوتبال (1) مرد موسوي كيفته - سيدمحسن 25 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14362 فوتبال (1) زن كاظمي نجف آبادي - الهه 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14360 فوتبال (1) زن كاظمي نجف آبادي - الهه 25 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14361 فوتبال (1) زن كاظمي نجف آبادي - الهه 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14342 فوتسال 1 زن كاظمي نجف آبادي - الهه 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14262 فوتسال 1 مرد موسوي كيفته - سيدمحسن 25 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14260 فوتسال 1 مرد موسوي كيفته - سيدمحسن 25 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14361 فوتسال 1 زن كاظمي نجف آبادي - الهه 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14360 فوتسال 1 زن كاظمي نجف آبادي - الهه 25 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14362 فوتسال 1 زن كاظمي نجف آبادي - الهه 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14134 فيزيولوژي انسان مختلط كشاورز - سعيد 50 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
14134 فيزيولوژي انساني مختلط كشاورز - سعيد 50 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
14724 فيزيولوژي تمرين مرد نادري بلداجي - لاله 25 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14724 فيزيولوژي تمرين مرد نادري بلداجي - لاله 25 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14656 فيزيولوژي تمرين مختلط بنايي بروجني - جمشيد 50 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14716 كارورزي ورزشهاي پايه زن كاظمي نجف آبادي - الهه 25 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14713 كارورزي ورزشهاي پايه مرد موحد - محمدامين 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14579 مديريت اماكن و رويدادهاي ورزشي مرد نقوي - فروغ 50 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14131 مقدمات جامعه شناسي ورزشي زن صرامي - ليلا 50 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14132 مقدمات جامعه شناسي ورزشي زن صديقي - زهرا 50 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14133 مقدمات جامعه شناسي ورزشي مرد زاهدي - حميد 50 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14729 مقدمات روانشناسي ورزشي مرد صديقي - زهرا 50 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14679 مقدمات روانشناسي ورزشي زن زاهدي - حميد 50 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14137 مقدمات مكانيك حركت انسان مختلط مروي - مهناز 50 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
14172 مقدمات مكانيك حركت انسان زن نجفيان - محمدرضا 50 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
14180 مقدمات مكانيك حركت انسان مختلط نجفيان - محمدرضا 50 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
14639 هندبال 1 زن امامي نجف آبادي - آسيه 25 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - سالن ورزشي تختي
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - سالن ورزشي تختي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14635 هندبال 1 مرد زاهدي - حميد 25 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي 0.00 2.00 - ساعت 0.00
14264 واليبال 1 مرد رضاييان نجف آبادي - ناصر 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14267 واليبال 1 مرد رضاييان نجف آبادي - ناصر 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14264 واليبال 1 مرد رضاييان نجف آبادي - ناصر 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14267 واليبال 1 مرد رضاييان نجف آبادي - ناصر 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14479 واليبال 1 زن ربيعي درگاه - نسرين 25 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14485 واليبال 1 زن ربيعي درگاه - نسرين 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14486 واليبال 1 زن ربيعي درگاه - نسرين 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14487 واليبال 1 زن ربيعي درگاه - نسرين 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14488 واليبال 1 زن نقوي - فروغ 25 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14718 ورزشهاي بومي وسنتي زن غيور - نفيسه 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي تختي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي تختي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14710 ورزشهاي جسمي - ذهني مرد اسرافيليان - مرتضي 25 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14720 ورزشهاي جسمي - ذهني زن رحيمي اسفيدواجاني - زكيه 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14608 يادگيري حركتي مرد صرامي - ليلا 50 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
14608 يادگيري حركتي مرد صرامي - ليلا 50 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
14128 فيزيولوژي ورزش 1 زن كشاورز - سعيد 50 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14129 فيزيولوژي ورزش 1 زن بنايي بروجني - جمشيد 50 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14130 فيزيولوژي ورزش 1 مختلط نادري بلداجي - لاله 50 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14642 تنيس روي ميز 1 مرد رضوي - سيدضياءالدين 25 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14649 تنيس روي ميز 1 زن خسروي - مژده 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
13932 تنيس روي ميز 1 زن رهبري نجف آبادي - سميه 25 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14704 بدمينتون تخصصي مرد بهارلوئي - جواد 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14707 ورزشهاي رزمي مرد اسرافيليان - مرتضي 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14653 فعاليت موزون 1 (ويژه دختران) زن معين - فرزانه 25 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي تختي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - سالن ورزشي تختي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14140 رشد حركتي زن صرامي - ليلا 50 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
14166 رشد حركتي مختلط زاهدي - حميد 50 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
14142 رشد حركتي زن صديقي - زهرا 50 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
14682 اصول برنامه ريزي آموزش تربيت بدني زن صديقي - زهرا 50 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14683 اصول برنامه ريزي آموزش تربيت بدني مرد نقوي - فروغ 50 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14681 حركات اصلاحي زن نجفيان - محمدرضا 50 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14685 حركات اصلاحي مرد صرامي - ليلا 50 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14642 تنيس روي ميز 1 مرد رضوي - سيدضياءالدين 25 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14649 تنيس روي ميز 1 زن خسروي - مژده 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
13932 تنيس روي ميز 1 زن رهبري نجف آبادي - سميه 25 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14721 ورزشهاي رزمي زن رحيمي اسفيدواجاني - زكيه 25 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14707 ورزشهاي رزمي مرد اسرافيليان - مرتضي 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - سالن ورزشي پورياي ولي
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00
14704 بدمينتون تخصصي مرد بهارلوئي - جواد 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
0.00 2.00 - ساعت 0.00