دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10670 آواشناسي مختلط محمدپور - پريسا 35 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
10731 آواشناسي مختلط محمدپور - پريسا 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
10835 آواشناسي مختلط محمدپور - پريسا 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
10671 اصول روش ترجمه مختلط سلحشور - صمد 35 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
10756 اصول روش ترجمه مختلط سلحشور - صمد 35 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
10969 اصول روش ترجمه مختلط سلحشور - صمد 35 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
11082 اصول و فلسفه آموزش و پرورش مختلط ستاربروجني - سوسن 33 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
11061 اصول و فلسفه آموزش و پرورش مختلط ستاربروجني - سوسن 33 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
11169 بررسي كتابهاي درسي راهنمايي مختلط فتوت نيا - زهرا 30 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11114 بررسي كتابهاي درسي راهنمايي مختلط فتوت نيا - زهرا 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11101 بيان شفاهي داستان 1 مختلط مهرابي - محمود 33 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11072 بيان شفاهي داستان 1 مختلط مهرابي - محمود 33 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11175 تدريس عملي (1) راهنمايي مختلط سلحشور - صمد 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11130 تدريس عملي (1) راهنمايي مختلط سلحشور - صمد 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11063 ترجمه متون ساده مختلط سلحشور - صمد 33 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11088 ترجمه متون ساده مختلط محمدپور - پريسا 33 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11125 تهيه مطالب درسي راهنمايي مختلط محمدپور - پريسا 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11170 تهيه مطالب درسي راهنمايي مختلط محمدپور - پريسا 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11052 جامعه شناسي آموزش و پرورش مختلط هاشمي شهركي - سارا 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11128 خواندن متون مطبوعاتي مختلط شجاعي - محمد 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 13.50
11171 خواندن متون مطبوعاتي مختلط شجاعي - محمد 30 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 13.50
10390 خواندن و درك مطلب 2 مختلط سلحشور - صمد 40 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
10767 خواندن و درك مطلب 3 مختلط منصوري - سارا 35 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
10702 خواندن و درك مطلب 3 مختلط فتوت نيا - زهرا 35 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
10624 خواندن و درك مطلب 3 مختلط سلحشور - صمد 35 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
11075 درآمدي بر ادبيات 1 مختلط اسماعيلي - پريوش 33 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
11056 درآمدي بر ادبيات 1 مختلط شجاعي - محمد 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
10716 دستور زبان پيشرفته مختلط بهارلويي - رويا 35 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
10775 دستور زبان پيشرفته مختلط بهارلويي - رويا 35 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
10625 دستور زبان پيشرفته مختلط بهارلويي - رويا 35 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
10404 دستور و نگارش 2 مختلط شجاعي - محمد 40 - 4.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
10641 روانشناسي تربيتي مختلط فتوت نيا - زهرا 35 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
10802 روانشناسي تربيتي مختلط فتوت نيا - زهرا 35 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
10728 روانشناسي تربيتي مختلط فتوت نيا - زهرا 35 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11104 روشهاي تدريس مهارتهاي زبان مختلط محمدپور - پريسا 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11147 روشهاي تدريس مهارتهاي زبان مختلط محمدپور - پريسا 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11107 سنجش و ارزيابي مختلط ستاربروجني - سوسن 30 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11161 سنجش و ارزيابي مختلط ستاربروجني - سوسن 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11066 شعر ساده مختلط شجاعي - محمد 33 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11096 شعر ساده مختلط شجاعي - محمد 33 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
10591 فنون يادگيري مختلط ستاربروجني - سوسن 40 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11032 كاربرد اصطلاحات مختلط سلحشور - صمد 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11051 كليات زبان شناسي (1) مختلط بهارلويي - رويا 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11059 كليات زبان شناسي (2) مختلط بهارلويي - رويا 33 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11080 كليات زبان شناسي (2) مختلط بهارلويي - رويا 33 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
10699 گفت و شنود 3 مختلط اسماعيلي - پريوش 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 - ساعت 0.00
10701 گفت و شنود 3 مختلط هاشمي شهركي - سارا 25 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 - ساعت 0.00
10640 گفت و شنود 3 مختلط منصوري - سارا 25 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 - ساعت 0.00
11027 گفت و شنود 3 مختلط فروتن - علي 25 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 - ساعت 0.00
11012 گفت و شنود 3 مختلط منصوري - سارا 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 - ساعت 0.00
11067 نامه نگاري مختلط مهرابي - محمود 33 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
11098 نامه نگاري مختلط مهرابي - محمود 33 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
11041 نگارش پيشرفته مختلط مهرابي - محمود 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11031 نمونه هاي نثر ساده انگليسي مختلط شجاعي - محمد 30 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
10589 گفت و شنود 2 مختلط هاشمي شهركي - سارا 27 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
4.00 0.00 - ساعت 0.00
11030 مكالمه موضوعي مختلط مهرابي - محمود 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11111 تهيه مطالب كمك آموزشي مختلط هاشمي شهركي - سارا 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11167 تهيه مطالب كمك آموزشي مختلط هاشمي شهركي - سارا 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50