دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14528 آشنايي با مهندسي صنايع (جبراني) مختلط وزيري سرشك - مجيد 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
12192 پايان نامه مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12193 پايان نامه (ادامه) مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14532 تجزيه و تحليل و بهبود بهره وري مختلط شيرويه زاد - هادي 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14522 زبان تخصصي (جبراني) مختلط بويرحسني - اميد 20 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
14502 زبان تخصصي (جبراني) مختلط بويرحسني - اميد 20 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.50
14569 سمينار مختلط نيكبخت اليادراني - مهرداد 20 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
14582 مباحث منتخب در كيفيت و بهره وري مختلط شيرويه زاد - هادي 20 - 3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
14536 مديريت كيفيت جامع مختلط كاظمي - سيدمحمد 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
14470 نظريه تصميم گيري مختلط شيرويه زاد - هادي 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
14518 پيش بيني و آناليز سريهاي زماني مختلط وزيري سرشك - مجيد 10 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50