دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13247 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13248 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13228 پليمرها و كاربرد آن در مهندسي پزشكي مختلط كوپائي - نرجس 20 چهارشنبه 14:50 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
13233 روش تحقيق (جبراني) مختلط كثيري عسگراني - مسعود 20 چهارشنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
13227 زيست سازگاري مختلط قمي - حامد 20 - 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
13232 سمينار و روش تحقيق مختلط حسن زاده تبريزي - سيد علي 12 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 - ساعت 0.00
13231 سمينار و روش تحقيق مختلط حسن زاده تبريزي - سيد علي 12 چهارشنبه 13:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 12:00 - 11:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 - ساعت 0.00
13229 كامپوزيتها و كاربرد آنها در مهندسي پزشكي مختلط بخششي راد - حميدرضا 12 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13230 كامپوزيتها و كاربرد آنها در مهندسي پزشكي مختلط نعيمي - فريد 12 پنج شنبه 12:00 - 09:40 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13116 سراميك ها و كاربرد آن در مهندسي پزشكي مختلط كرميان - ابراهيم 20 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50