دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11370 اصول مذاكرات، مكاتبات و قراردادهاي تجاري مختلط عسگرپور - رسول 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11365 بازاريابي صنعتي و خدمات مختلط شكرچي زاده - احمدرضا 30 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14839 بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته مختلط عسگرپور - رسول 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
13533 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13552 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14837 زبان تخصصي (جبراني) مختلط راعي دهقي - مرتضي 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11327 كاربرد تئوري تصميم گيري مختلط آرمان - محمدحسين 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
11374 مباني سازمان و مديريت (جبراني) مختلط برومند - نادر 30 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
11372 مديريت ارتباطات مشتري و عملكرد بازاريابي مختلط خاني - ناصر 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
11373 مديريت استراتژيك بازاريابي مختلط منصف - ساناز 30 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11686 مديريت تبليغات و برند مختلط عسگرپور - رسول 30 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14838 نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته مختلط ميرزائي - محمدرضا 30 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
11693 تحقيق در عمليات (جبراني) مختلط آرمان - محمدحسين 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50