دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12042 اثر فرايند بر كيفيت مواد غذايي مختلط اعرابي جشوقاني - اعظم 6 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12047 اصول ونگهداري موادغذايي وصنايع كنسرو(جبراني) مختلط فاضل نجف آبادي - محمد 6 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12044 قوانين و سيستمهاي ملي و بين المللي صنايع غذايي مختلط اعرابي جشوقاني - اعظم 6 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12045 كاربرد آنزيم ها در فناوري مواد غذايي مختلط پورعزيزي نجف آبادي - الهه 6 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50