دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11415 اقتصاد اطلاعات مختلط ابراهيمي - بهنام 15 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
13589 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13589 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11433 شبكه هاي عصبي مصنوعي مختلط شريفي - مهدي 15 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
11426 كسب و كار هوشمند مختلط نبي الهي - اكبر 15 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11420 مديريت شبكه و امنيت در فضاي تبادل داده مختلط اكبري كوپايي - مهدي 15 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13579 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13579 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00