دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13431 آسيب شناسي رواني با توجه به مسائل خاص فرهنگ ايران مختلط زرين - حسين 20 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13410 روانشناسي رشد با تأكيد بر كودكان استثنايي مختلط رييسي - زهره 20 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.50
13401 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط جبل عاملي - شيدا 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
13403 نظريه هاي روان درماني (جبراني) مختلط حقايق زواره - سيدعباس 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50