دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13337 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13337 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13315 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00