دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14831 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14831 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14836 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14836 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14829 روش تحقيق (جبراني) مختلط امين شرعي - فرهام 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14833 رياضيات مهندسي پيشرفته مختلط ابراهيم زاده - ايمان 20 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
14830 زبان تخصصي (جبراني) مختلط جعفري - ميثم 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14826 زيست فناوري زيست محيطي مختلط ملازاده - نسترن امين شرعي - فرهام 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
14824 سمينار مختلط - 50 - 2.00 0.00 - ساعت 10.50
14824 سمينار مختلط - 50 - 2.00 0.00 - ساعت 10.50
14832 طرح راكتور پيشرفته مختلط ابراهيم زاده - ايمان 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14825 كنترل آلودگي هوا مختلط امين شرعي - فرهام 20 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14825 كنترل آلودگي هوا مختلط امين شرعي - فرهام 20 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50