دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11225 پردازش آماري زبانهاي طبيعي مختلط رستگاري - حميد 7 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/25 ساعت 15.50
10006 رساله (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10006 رساله (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11231 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط بهشتي - زهرا 10 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11223 علوم شناختي مختلط نورافزا - نسيم 7 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
11219 مدلهاي گرافي احتمالاتي مختلط بهشتي - زهرا 6 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11222 بينائي كامپيوتر مختلط فكري ارشاد - شروان 2 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
10005 رساله مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11236 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط شريفي - مهدي 15 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
10005 رساله مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00