دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12312 ترموديناميك پيشرفته مختلط عبداللهي - علي 15 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12313 جريانهاي ميكرو و نانو مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 15 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
12272 ديناميك سيالات محاسباتي 1 مختلط افرند - مسعود 15 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12193 رساله (ادامه) مختلط - 999 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
12287 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط كريمي پور - آرش 15 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12299 سوخت و احتراق پيشرفته مختلط امامي كوپائي - سبحان 15 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
12300 مباحث منتخب در انتقال انرژي مختلط باقرزاده شهري - سيدامين 15 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
12265 مكانيك سيالات پيشرفته (جبراني) مختلط موسوي - سيدحسين 15 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12276 مباحث منتخب در انتقال حرارت مختلط اكبري - محمد 15 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
12192 رساله مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12290 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط كيانپور - احسان 15 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12192 رساله مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00