دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11664 اجزاء محدود پيشرفته (غيرخطي) مختلط معمارزاده - پرهام 10 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11671 تحليل غير ارتجاعي سازه ها مختلط ايزدي نيا - محسن 10 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11669 ديناميك سازه ها (جبراني) مختلط متولي امامي - سيدمحمد 10 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11665 ديناميك سازه هاي پيشرفته مختلط فتحي - فرشيد 10 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11674 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11674 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 21.00 - ساعت 0.00
11674 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11668 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط فتحي - فرشيد 10 پنج شنبه 19:00 - 17:30 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11666 طراحي لرزه اي سازه هاي ويژه مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 10 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
11663 كنترل لرزه اي سازه ها مختلط فتحي - فرشيد 10 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11666 اثر زلزله بر سازه هاي ويژه مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 10 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
11673 رساله مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11673 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11673 رساله مختلط - 100 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00
11667 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط محمديان ياسوج - سيداسماعيل 10 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
11673 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00