دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13156 زلزله شناسي پيشرفته مختلط - 5 - 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13157 زلزله شناسي پيشرفته مختلط - 5 - 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13151 زلزله شناسي پيشرفته مختلط كيميايي فر - روح اله 5 پنج شنبه 10:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
13152 سيستم جهاني موضع يابي مختلط كيميايي فر - روح اله 5 پنج شنبه 12:00 - 11:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
چهارشنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
13153 مطالعات اختصاصي مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 5 پنج شنبه 16:15 - 14:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50