دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11263 برنامه ريزي مسكن روستايي (جبراني) مختلط غفاري - سيدرامين 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11261 توسعه پايدار فضايي-كالبدي سكونتگاههاي روستايي مختلط غفاري - سيدرامين 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.50 0.50 1399/10/17 ساعت 13.50
11266 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
11266 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11258 فلسفه و روش شناسي پژوهش در برنامه ريزي توسعه روستايي مختلط صابري - حميد 10 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.50 0.50 1399/10/14 ساعت 13.50
11262 مديريت راهبردي توسعه روستايي (جبراني) مختلط سليماني - حسين 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/21 ساعت 13.50
11264 مكاتب و بنيان هاي نظري توسعه و برنامه ريزي روستايي(جبراني) مختلط سليماني - حسين 10 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 13.50
11265 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11265 رساله مختلط - 50 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00