دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13579 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13589 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11708 تئوريهاي مالي مختلط عبدالباقي - عبدالمجيد 15 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11712 روش شناسي علم مديريت مختلط داودي - سيدمحمدرضا 15 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11710 مديريت ريسك پيشرفته مختلط فتحي - سعيد 15 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11687 مديريت سرمايه گذاري پيشرفته مختلط فتحي - سعيد 15 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
13579 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00