دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13466 اندوكرينولوژي مختلط - 15 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
13473 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13426 روانشناسي سلامت مختلط انصاري شهيدي - مجتبي 20 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13401 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط جبل عاملي - شيدا 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
13467 كارورزي در روانشناسي سلامت مختلط - 15 - 0.00 2.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13464 مداخله رواني در درمان بيماريها مختلط انصاري شهيدي - مجتبي 15 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
13465 ارتقاء سلامت و پيشگيري از بيماري مختلط رضائي جمالوئي - حسن 15 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.50
13410 روانشناسي رشد پيشرفته مختلط رييسي - زهره 20 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.50
13403 نظريه هاي روان درماني (جبراني) مختلط حقايق زواره - سيدعباس 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
13474 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13474 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00