دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13250 احاديث موضوعه مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
13252 تفسير تطبيقي قرآن كريم مختلط كاملي خلجي - ابراهيم 7 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
13226 جوامع حديثي مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 7 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
13284 رساله (ادامه) مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13251 علم رجال تطبيقي مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 7 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
13249 تفسير استدلالي قرآن كريم مختلط كاملي خلجي - ابراهيم 7 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
13276 رساله مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00