دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13226 تحقيقي درباره جوامع حديثي كهن و متأخر اهل سنت مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 7 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
13255 تفسير قرآن 1 (جبراني) مختلط كاملي خلجي - ابراهيم 10 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13284 رساله (ادامه) مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13284 رساله (ادامه) مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13211 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13254 علوم قرآني 1 (جبراني) مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 13.50
13253 فقه حديث (جبراني) مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13250 نقد و بررسي درباره احاديث موضوعه مختلط عاشوري تلوكي - نادعلي 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
13276 رساله مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13256 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط فهيم - محسن 10 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13276 رساله مختلط فهيم - محسن 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00