دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10303 اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي (جبراني) مختلط صالحي - هادي 15 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11257 رساله (ادامه) مختلط - 40 - 18.00 0.00 - ساعت 0.00
11257 رساله (ادامه) مختلط - 40 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10301 برنامه ريزي درسي زبان مختلط صالحي - هادي 15 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
10302 روانشناسي زبان مختلط طباطبايي - سيداميد 15 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
11256 رساله مختلط - 40 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10304 روش تدريس (مهارتها) (جبراني) مختلط طباطبايي - سيداميد 15 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
11256 رساله مختلط - 40 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00