دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12616 بيومكانيك راه رفتن مختلط سليماني - علي 5 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12616 بيومكانيك راه رفتن مختلط سليماني - علي 5 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12192 پايان نامه مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12192 پايان نامه مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12193 پايان نامه (ادامه) مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12193 پايان نامه (ادامه) مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12613 توانبخشي و اندامهاي مصنوعي مختلط موسوي - سيد علي 5 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12613 توانبخشي و اندامهاي مصنوعي مختلط موسوي - سيد علي 5 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12627 سمينار مختلط زارع پور - حميد 5 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
12618 سمينار مختلط زارع پور - حميد 5 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
12618 سمينار و روش تحقيق مختلط زارع پور - حميد 5 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
12627 سمينار و روش تحقيق مختلط زارع پور - حميد 5 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50
12101 كنترل سيستمهاي عصبي - عضلاني مختلط خضري - مهدي 6 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12242 مباني مهندسي توانبخشي مختلط بهزاد فر - ندا 6 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
12242 مباني مهندسي توانبخشي مختلط بهزاد فر - ندا 6 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50