دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10007 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10007 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10008 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11417 روش تحقيق مختلط موحدنژاد - هما 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 8.50
11456 سمينار مختلط سيف زاده - سيدحبيب 6 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11455 سمينار مختلط رستگاري - حميد 6 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 2.00 0.00 - ساعت 0.00
11189 سيگنالها وسيستمها مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 8.50
11443 شبكه هاي عصبي مختلط بهشتي - زهرا 12 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11073 طراحي الگوريتم ها مختلط جبل عاملي - مهدي 40 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
11173 هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره مختلط نورافزا - نسيم 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11174 هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره مختلط فكري ارشاد - شروان 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11446 بينائي كامپيوتر مختلط فكري ارشاد - شروان 12 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50