دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10001 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10001 پايان نامه مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10002 پايان نامه (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11869 پردازش سيگنالهاي ديجيتالي (جبراني) مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 6 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12006 رياضيات مهندسي پيشرفته مختلط هنرور - محمدامين 6 چهارشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
12200 ريزپردازنده پيشرفته مختلط آمون - مهدي 6 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12203 زبانهاي توصيف سخت افزار مختلط سنايي - پيام 6 چهارشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12032 سمينار مختلط هنرور - محمدامين زنجاني - سيدمحمدعلي 6 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
14205 سمينار مختلط شانه - مهدي 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 - ساعت 0.00
12050 شبكه هاي عصبي مختلط مهدوي نسب - همايون 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
12186 فناوري ساخت مدارهاي ديجيتال مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.50
12131 مدارهاي مجتمع خطي (CMOS) مختلط رياحي نسب - مهدي 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12136 مدارهاي مجتمع خطي پيشرفته (CMOS) مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50