دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11267 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11268 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12495 پيش بيني و هشدار مخاطرات طبيعي مختلط گندمكار - امير 15 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.50 0.50 1399/10/17 ساعت 10.50
12496 مديريت پروژه براي كاهش مخاطرات طبيعي مختلط عطايي - هوشمند 15 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11286 ارزيابي مخاطرات طبيعي مختلط عطايي - هوشمند 15 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.50 0.50 1399/10/25 ساعت 10.50
12494 مخاطرات منطقه اي ايران مختلط عباسي - عليرضا 15 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.50 0.50 1399/10/14 ساعت 10.50