دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13533 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13552 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11461 سمينار در مديريت توليد و عمليات مختلط نيلي پورطباطبايي - سيداكبر 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11327 كاربرد تئوري تصميم گيري مختلط آرمان - محمدحسين 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
11454 مديريت انتقال فناوري مختلط جنتيان - نسيبه 30 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
11457 مديريت منابع سازماني (ERP) مختلط نيلي پورطباطبايي - سيداكبر 30 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.50
11442 مديريت استراتژيك پيشرفته مختلط زارع - سيدمحسن 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11451 برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي مختلط عامليان - سيدشهاب 30 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50