دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12339 آزمايشگاه الكترونيك (1) مختلط كاظمي نجف آبادي - سميه 7 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12340 آزمايشگاه الكترونيك (1) مختلط كاظمي نجف آبادي - سميه 7 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12341 آزمايشگاه الكترونيك (1) مختلط كاظمي نجف آبادي - سميه 7 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12336 آزمايشگاه الكترونيك (1) مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 7 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12337 آزمايشگاه الكترونيك (1) مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12329 آزمايشگاه الكترونيك (1) مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 7 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12329 آزمايشگاه الكترونيك (1) مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 7 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12339 آزمايشگاه الكترونيك (1) مختلط كاظمي نجف آبادي - سميه 7 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12340 آزمايشگاه الكترونيك (1) مختلط كاظمي نجف آبادي - سميه 7 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12341 آزمايشگاه الكترونيك (1) مختلط كاظمي نجف آبادي - سميه 7 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12336 آزمايشگاه الكترونيك (1) مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 7 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12337 آزمايشگاه الكترونيك (1) مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12363 آزمايشگاه الكترونيك (2) مختلط آقاجاني رناني - روح اله 7 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12377 آزمايشگاه الكترونيك (2) مختلط آقاجاني رناني - روح اله 7 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12375 آزمايشگاه الكترونيك (2) مختلط آقاجاني رناني - روح اله 7 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12376 آزمايشگاه الكترونيك (2) مختلط آقاجاني رناني - روح اله 7 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12880 آزمايشگاه بيومكانيك حركت مختلط ميرطلايي - سيد حسن 0 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12892 آزمايشگاه بيومكانيك حركت مختلط ميرطلايي - سيد حسن 0 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12880 آزمايشگاه بيومكانيك حركت مختلط ميرطلايي - سيد حسن 0 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12892 آزمايشگاه بيومكانيك حركت مختلط ميرطلايي - سيد حسن 0 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14380 آزمايشگاه خواص فيزيكي و مكانيكي مواد مختلط بخششي راد - حميدرضا 10 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12409 آزمايشگاه شيمي آلي مختلط صفارتلوري - علي 10 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12404 آزمايشگاه شيمي آلي مختلط كارشناس - اعظم 10 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12405 آزمايشگاه شيمي آلي مختلط كارشناس - اعظم 10 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12406 آزمايشگاه شيمي آلي مختلط كارشناس - اعظم 10 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12396 آزمايشگاه شيمي آلي مختلط پرنده خوزاني - نيلوفر 10 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12407 آزمايشگاه شيمي آلي مختلط كارشناس - اعظم 10 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12408 آزمايشگاه شيمي آلي مختلط كارشناس - اعظم 10 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12403 آزمايشگاه شيمي آلي مختلط پرنده خوزاني - نيلوفر 10 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13709 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13715 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13714 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13713 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13712 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13711 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13710 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13721 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13720 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13719 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13718 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13717 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13716 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13727 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13726 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13725 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13724 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13723 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13722 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13733 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13732 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13731 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13730 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13729 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13728 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13739 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13738 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13737 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13736 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13735 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13734 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13741 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13783 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13782 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13781 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13780 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13740 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13708 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13707 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13706 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13705 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13743 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13742 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13704 آزمايشگاه فيزيك عمومي (1) مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12659 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 7 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12638 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 مختلط چپري - امين 7 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12658 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 مختلط چپري - امين 7 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12657 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 مختلط چپري - امين 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12662 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 مختلط كاظمي نجف آبادي - سميه 7 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12661 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 7 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12660 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 7 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12894 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط گله داري - سيدعلي 7 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12897 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط گله داري - سيدعلي 7 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12896 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط گله داري - سيدعلي 7 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12895 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط گله داري - سيدعلي 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12894 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط گله داري - سيدعلي 7 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12895 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط گله داري - سيدعلي 7 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12896 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط گله داري - سيدعلي 7 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12897 آزمايشگاه مقاومت مصالح مختلط گله داري - سيدعلي 7 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10082 آزمايشگاه ميكروپروسسور مختلط سنايي - پيام 6 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10088 آزمايشگاه ميكروپروسسور مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 6 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10087 آزمايشگاه ميكروپروسسور مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 6 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10086 آزمايشگاه ميكروپروسسور مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 6 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10085 آزمايشگاه ميكروپروسسور مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 6 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10084 آزمايشگاه ميكروپروسسور مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 6 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10083 آزمايشگاه ميكروپروسسور مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 6 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10041 آزمايشگاه ميكروپروسسور مختلط نورمحمدي نجف آبادي - رضا 6 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10081 آزمايشگاه ميكروپروسسور مختلط سنايي - پيام 6 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10080 آزمايشگاه ميكروپروسسور مختلط سنايي - پيام 6 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10079 آزمايشگاه ميكروپروسسور مختلط سنايي - پيام 6 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10078 آزمايشگاه ميكروپروسسور مختلط سنايي - پيام 6 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده كامپيوتر 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14657 آمار حياتي و احتمال مختلط آقاجاني رناني - روح اله 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11863 آمار حياتي و احتمال مختلط قمي - علي 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11862 آمار حياتي و احتمال مختلط قمي - علي 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11855 آمار حياتي و احتمال مختلط قمي - علي 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11854 آمار حياتي و احتمال مختلط سيراني - راضيه 30 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11318 آمار حياتي و احتمال مختلط سيراني - راضيه 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
14658 آمار حياتي و احتمال مختلط آقاجاني رناني - روح اله 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11870 آمار حياتي و احتمال مختلط سعادت ملي - آيتين 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11868 آمار حياتي و احتمال مختلط جمشيديان - احمدرضا 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11864 آمار حياتي و احتمال مختلط جمشيديان - احمدرضا 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11861 آمار حياتي و احتمال مختلط قمي - علي 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11774 آناتومي مختلط گلخني - صفيه 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11771 آناتومي مختلط گلخني - صفيه 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12685 ارتعاشات مختلط صالحي - مهدي 25 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
12685 ارتعاشات مختلط صالحي - مهدي 25 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14268 اصول سيستمهاي تصويرنگاري پزشكي مختلط قمي - حامد 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
14061 اصول سيستمهاي تصويرنگاري پزشكي مختلط شاهقلي - محمد 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
11736 اصول سيستمهاي راديولوژي و تصويرگري پزشكي مختلط پورقاسم - حسين 25 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14061 اصول سيستمهاي راديولوژي و تصويرگري پزشكي مختلط شاهقلي - محمد 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
14268 اصول سيستمهاي راديولوژي و تصويرگري پزشكي مختلط قمي - حامد 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
14273 اصول و فرآيند ساخت بيومتريال ها مختلط غيور - حميد 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12794 الكترومغناطيس مختلط چپري - امين 20 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12792 الكترومغناطيس مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 20 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12793 الكترومغناطيس مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12789 الكترومغناطيس مختلط هنرور - محمدامين 20 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12824 الكترونيك (1) مختلط اعتصامي رناني - افشين 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12817 الكترونيك (1) مختلط اعتصامي رناني - افشين 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12824 الكترونيك (1) مختلط اعتصامي رناني - افشين 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12817 الكترونيك (1) مختلط اعتصامي رناني - افشين 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12915 الكترونيك (2) مختلط مشكين كلك - مهرداد 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12908 الكترونيك (2) مختلط مشكين كلك - مهرداد 20 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12915 الكترونيك (2) مختلط مشكين كلك - مهرداد 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12908 الكترونيك (2) مختلط مشكين كلك - مهرداد 20 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
11520 اندازه گيري الكترونيكي مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
11985 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط جمالي قهدريجاني - مهدي 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11984 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11983 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط كيانپور - احسان 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11537 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط فغاني - فرهاد 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11537 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط فغاني - فرهاد 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11983 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط كيانپور - احسان 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11984 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11985 برنامه نويسي كامپيوتر مختلط جمالي قهدريجاني - مهدي 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13673 بيوشيمي مختلط كرميان - ابراهيم 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
11754 بيوشيمي مختلط بهزاد فر - ندا 25 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
13650 بيوشيمي مختلط كرميان - ابراهيم 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
11754 بيوشيمي مختلط بهزاد فر - ندا 25 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
13673 بيوشيمي مختلط كرميان - ابراهيم 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
13650 بيوشيمي مختلط كرميان - ابراهيم 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
14272 بيوفيزيك مختلط عباسي بهارانچي - محسن 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
11761 بيوفيزيك مختلط محموديان - سيد حميد 25 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14300 بيوفيزيك مختلط عباسي بهارانچي - محسن 25 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14300 بيوفيزيك مختلط عباسي بهارانچي - محسن 25 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
11761 بيوفيزيك مختلط محموديان - سيد حميد 25 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14272 بيوفيزيك مختلط عباسي بهارانچي - محسن 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14559 بيومتريال 1 مختلط بخششي راد - حميدرضا 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14271 پديده هاي انتقال جرم و حرارت در سيستمهاي زيستي مختلط عباسي بهارانچي - محسن 25 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
11752 پديده هاي بيوالكتريكي مختلط خضري - مهدي 25 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
14465 پروژه مختلط بخششي راد - حميدرضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14464 پروژه مختلط صائب نوري - احسان 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14458 پروژه مختلط رفيعي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14459 پروژه مختلط اميدي - مهـدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14461 پروژه مختلط كثيري عسگراني - مسعود 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14460 پروژه مختلط شاه محمديان نجف آبادي - فضل الله 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14462 پروژه مختلط عباسي بهارانچي - محسن 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14463 پروژه مختلط نعيمي - فريد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14452 پروژه مختلط امامي - سيداميرحسين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14453 پروژه مختلط جبارزارع - سعيد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14454 پروژه مختلط منصوري حسن آبادي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14455 پروژه مختلط غيور - حميد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14457 پروژه مختلط كوپائي - نرجس 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14456 پروژه مختلط كرميان - ابراهيم 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13542 پروژه مختلط صالحي - مهدي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13543 پروژه مختلط گله داري - سيدعلي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14446 پروژه مختلط قمي - حامد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14449 پروژه مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14451 پروژه مختلط حسن زاده تبريزي - سيد علي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14450 پروژه مختلط اعلايي - عليرضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13532 پروژه مختلط ميرطلايي - سيد حسن 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13534 پروژه مختلط جعفري فشاركي - جواد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13535 پروژه مختلط سليماني - علي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13541 پروژه مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13544 پروژه مختلط تركش اصفهاني - رسول 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13545 پروژه مختلط سعادت - محمد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13559 پروژه مختلط هاشم زاده - مجيد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13558 پروژه مختلط زارع پور - حميد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13556 پروژه مختلط منتظرالقايم - حميد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13557 پروژه مختلط روحاني اصفهاني - احسان 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13547 پروژه مختلط شاهقلي - محمد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13549 پروژه مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13060 پروژه مختلط هنرور - محمدامين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13061 پروژه مختلط محموديان - سيد حميد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13062 پروژه مختلط بكتاش - امير 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13561 پروژه مختلط كلاه دوزان - مجتبي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13560 پروژه مختلط نصوحي - رضا 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13562 پروژه مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13063 پروژه مختلط شانه - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13064 پروژه مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13065 پروژه مختلط آوخ - آويد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13066 پروژه مختلط شجاعي اراني - خوشنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13055 پروژه مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13059 پروژه مختلط معظمي - مجيد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13075 پروژه مختلط - 30 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14450 پروژه مختلط اعلايي - عليرضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14451 پروژه مختلط حسن زاده تبريزي - سيد علي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14449 پروژه مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14446 پروژه مختلط قمي - حامد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14456 پروژه مختلط كرميان - ابراهيم 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14457 پروژه مختلط كوپائي - نرجس 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14455 پروژه مختلط غيور - حميد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14454 پروژه مختلط منصوري حسن آبادي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14453 پروژه مختلط جبارزارع - سعيد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14452 پروژه مختلط امامي - سيداميرحسين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14463 پروژه مختلط نعيمي - فريد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14462 پروژه مختلط عباسي بهارانچي - محسن 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14460 پروژه مختلط شاه محمديان نجف آبادي - فضل الله 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14461 پروژه مختلط كثيري عسگراني - مسعود 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14459 پروژه مختلط اميدي - مهـدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14458 پروژه مختلط رفيعي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13065 پروژه مختلط آوخ - آويد 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13064 پروژه مختلط زنجاني - سيدمحمدعلي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13063 پروژه مختلط شانه - مهدي 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13075 پروژه مختلط - 30 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14464 پروژه مختلط صائب نوري - احسان 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14465 پروژه مختلط بخششي راد - حميدرضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13062 پروژه مختلط بكتاش - امير 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13061 پروژه مختلط محموديان - سيد حميد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13060 پروژه مختلط هنرور - محمدامين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13059 پروژه مختلط معظمي - مجيد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13055 پروژه مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13066 پروژه مختلط شجاعي اراني - خوشنام 1 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13535 پروژه مختلط سليماني - علي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13541 پروژه مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13544 پروژه مختلط تركش اصفهاني - رسول 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13545 پروژه مختلط سعادت - محمد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13542 پروژه مختلط صالحي - مهدي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13543 پروژه مختلط گله داري - سيدعلي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13556 پروژه مختلط منتظرالقايم - حميد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13557 پروژه مختلط روحاني اصفهاني - احسان 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13547 پروژه مختلط شاهقلي - محمد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13549 پروژه مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13532 پروژه مختلط ميرطلايي - سيد حسن 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13534 پروژه مختلط جعفري فشاركي - جواد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13560 پروژه مختلط نصوحي - رضا 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13561 پروژه مختلط كلاه دوزان - مجتبي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13562 پروژه مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13559 پروژه مختلط هاشم زاده - مجيد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13558 پروژه مختلط زارع پور - حميد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13341 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 20 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13346 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط آقاجاني رناني - روح اله 20 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13343 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 20 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13345 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط فغاني - فرهاد 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11763 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 8 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
2.00 1.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11767 تجزيه و تحليل سيستمها مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 8 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
2.00 1.00 1399/10/15 ساعت 10.50
12872 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط شاهقلي - محمد 25 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 1.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12871 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط شاهقلي - محمد 25 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 1.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13660 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط كوپائي - نرجس اكبري جوني - پريسا 10 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13700 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط كوپائي - نرجس اكبري جوني - پريسا 10 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13701 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط كوپائي - نرجس اكبري جوني - پريسا 10 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11733 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 8 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
3.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11734 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 8 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
3.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12868 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط شاهقلي - محمد 25 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 1.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13660 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط كوپائي - نرجس اكبري جوني - پريسا 10 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13700 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط كوپائي - نرجس اكبري جوني - پريسا 10 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13701 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط كوپائي - نرجس اكبري جوني - پريسا 10 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11729 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 8 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
2.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11730 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 8 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
2.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11728 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 8 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
2.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.50
12868 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط شاهقلي - محمد 25 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 1.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12872 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط شاهقلي - محمد 25 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 1.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12871 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط شاهقلي - محمد 25 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 1.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11731 تجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك هاي پزشكي مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 8 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 15:45 - 15:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
2.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11860 ترموديناميك مختلط امامي كوپائي - سبحان 25 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11856 ترموديناميك مختلط افرند - مسعود 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11857 ترموديناميك مختلط افرند - مسعود 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11839 ترموديناميك مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11860 ترموديناميك مختلط امامي كوپائي - سبحان 25 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11839 ترموديناميك مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
14275 ترموديناميك مختلط امامي - سيداميرحسين 25 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
14275 ترموديناميك مختلط امامي - سيداميرحسين 25 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
11857 ترموديناميك مختلط افرند - مسعود 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11856 ترموديناميك مختلط افرند - مسعود 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11839 ترموديناميك در مهندسي پزشكي مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11860 ترموديناميك در مهندسي پزشكي مختلط امامي كوپائي - سبحان 25 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11856 ترموديناميك در مهندسي پزشكي مختلط افرند - مسعود 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11857 ترموديناميك در مهندسي پزشكي مختلط افرند - مسعود 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
13453 تكنيك پالس مختلط رياحي نسب - مهدي 20 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
13453 تكنيك پالس مختلط رياحي نسب - مهدي 20 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11840 جبر خطي مختلط مداحي - رضا 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11215 جبر خطي مختلط مداحي - رضا 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11842 جبر خطي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11841 جبر خطي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11215 جبر خطي مختلط مداحي - رضا 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11840 جبر خطي مختلط مداحي - رضا 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11841 جبر خطي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11842 جبر خطي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13639 حفاظت و ايمني و استانداردهاي عمومي بيمارستاني مختلط بخششي راد - حميدرضا 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
13637 حفاظت و ايمني و استانداردهاي عمومي بيمارستاني مختلط بخششي راد - حميدرضا 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11735 حفاظت و ايمني و استانداردهاي عمومي بيمارستاني مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 25 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
13639 حفاظت، ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيمارستاني مختلط بخششي راد - حميدرضا 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
13637 حفاظت، ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيمارستاني مختلط بخششي راد - حميدرضا 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
13651 خواص مواد مختلط كثيري عسگراني - مسعود 25 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
13651 خواص مواد مختلط كثيري عسگراني - مسعود 25 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
12656 ديناميك در مهندسي پزشكي مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12665 ديناميك در مهندسي پزشكي مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12666 ديناميك در مهندسي پزشكي مختلط وهابي - ميثم 25 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12667 ديناميك در مهندسي پزشكي مختلط صالحي - مهدي 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12667 ديناميك در مهندسي پزشكي مختلط صالحي - مهدي 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12656 ديناميك در مهندسي پزشكي مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12665 ديناميك در مهندسي پزشكي مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
12666 ديناميك در مهندسي پزشكي مختلط وهابي - ميثم 25 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11540 روش تحقيق در مهندسي پزشكي مختلط بهزاد فر - ندا 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12877 روش تحقيق در مهندسي پزشكي مختلط تركش اصفهاني - رسول 25 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
13654 روش تحقيق در مهندسي پزشكي مختلط قمي - حامد 25 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12877 روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشكي مختلط تركش اصفهاني - رسول 25 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
13654 روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشكي مختلط قمي - حامد 25 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
14691 رياضي پيش دانشگاهي مختلط قبادي - سعيد 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
14841 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14566 رياضي عمومي 1 مختلط كاظمي دمنه - همدم 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14564 رياضي عمومي 1 مختلط حاج عليخاني - محمود 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14563 رياضي عمومي 1 مختلط رمضاني پور شهر بابك - اعظم 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14562 رياضي عمومي 1 مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14561 رياضي عمومي 1 مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11522 رياضي عمومي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11535 رياضي عمومي 1 مختلط كاظمي نجف آبادي - سميه 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11523 رياضي عمومي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14840 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14843 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14842 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11168 رياضي عمومي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14841 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14840 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14564 رياضي عمومي 1 مختلط حاج عليخاني - محمود 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14561 رياضي عمومي 1 مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14563 رياضي عمومي 1 مختلط رمضاني پور شهر بابك - اعظم 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14562 رياضي عمومي 1 مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14843 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14842 رياضي عمومي 1 مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11168 رياضي عمومي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11522 رياضي عمومي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11535 رياضي عمومي 1 مختلط كاظمي نجف آبادي - سميه 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11523 رياضي عمومي 1 مختلط اعلايي - عليرضا 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14566 رياضي عمومي 1 مختلط كاظمي دمنه - همدم 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14377 رياضيات مهندسي مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11889 رياضيات مهندسي مختلط هنرور - محمدامين 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11879 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11885 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11886 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11887 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11378 رياضيات مهندسي مختلط عبداللهي - علي 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11875 رياضيات مهندسي مختلط نقش - عليرضا 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11876 رياضيات مهندسي مختلط نقش - عليرضا 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11877 رياضيات مهندسي مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11878 رياضيات مهندسي مختلط هنرور - محمدامين 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11890 رياضيات مهندسي مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11888 رياضيات مهندسي مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11877 رياضيات مهندسي مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11878 رياضيات مهندسي مختلط هنرور - محمدامين 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14377 رياضيات مهندسي مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11879 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11885 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11886 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11887 رياضيات مهندسي مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11875 رياضيات مهندسي مختلط نقش - عليرضا 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11876 رياضيات مهندسي مختلط نقش - عليرضا 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11378 رياضيات مهندسي مختلط عبداللهي - علي 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11890 رياضيات مهندسي مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11888 رياضيات مهندسي مختلط صغيرزاده داركي - بهنام 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11889 رياضيات مهندسي مختلط هنرور - محمدامين 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13665 زبان تخصصي و اصطلاحات پزشكي مختلط بخششي راد - حميدرضا 25 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11751 زبان تخصصي و اصطلاحات پزشكي مختلط پورقاسم - حسين 25 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
11748 زبان تخصصي و اصطلاحات پزشكي مختلط پورقاسم - حسين 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
13649 زبان تخصصي و اصطلاحات پزشكي مختلط بخششي راد - حميدرضا 25 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
13184 سيستمهاي كنترل خطي مختلط هاشمي - مهناز 20 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
13180 سيستمهاي كنترل خطي مختلط چترايي - عباس 20 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
13182 سيستمهاي كنترل خطي مختلط چترايي - عباس 20 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
يك شنبه 14:00 - 13:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11768 سيستمهاي كنترل خطي مختلط پارسا - محسن 8 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
2.00 1.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11769 سيستمهاي كنترل خطي مختلط پارسا - محسن 8 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
2.00 1.00 1399/10/15 ساعت 10.50
12115 شيمي آلي (1) مختلط محمدشفيعي - محمدرضا 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12116 شيمي آلي (2) مختلط قشنگ - مجيد 25 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
14273 فرآيندهاي شكل دهي، سنتز و ساخت مواد زيستي مختلط غيور - حميد 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
11546 فناوري اطلاعات مختلط نصري - سعيد 25 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11546 فناوري اطلاعات مختلط نصري - سعيد 25 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11757 فناوري اطلاعات پزشكي 1 مختلط محموديان - سيد حميد 25 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
11757 فناوري اطلاعات پزشكي 1 مختلط محموديان - سيد حميد 25 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14059 فناوري اطلاعات پزشكي 1 مختلط شاهقلي - محمد 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
11737 فيزيك پزشكي مختلط خضري - مهدي 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
13696 فيزيك پزشكي مختلط حسن زاده تبريزي - سيد علي 25 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
13658 فيزيك پزشكي مختلط حسن زاده تبريزي - سيد علي 25 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11737 فيزيك پزشكي مختلط خضري - مهدي 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
13658 فيزيك پزشكي مختلط حسن زاده تبريزي - سيد علي 25 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
13696 فيزيك پزشكي مختلط حسن زاده تبريزي - سيد علي 25 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
14047 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 27 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
13967 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 27 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
13968 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 27 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
13966 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 27 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 107 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14044 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط كيميايي فر - روح اله 27 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
14046 فيزيك پيش دانشگاهي مختلط ربانيان نجف آبادي - عبدالعلي 27 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق - كلاس 103 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11645 فيزيك عمومي 1 مختلط كوهستاني - سعيده 27 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 110
چهارشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 110
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11646 فيزيك عمومي 1 مختلط بهنام فر - سعيد 27 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 101
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11647 فيزيك عمومي 1 مختلط بهنام فر - سعيد 27 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11581 فيزيك عمومي 1 مختلط دايي محمد حسين حسين آبادي - محسن 27 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
يك شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11635 فيزيك عمومي 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 27 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
دوشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11636 فيزيك عمومي 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 27 سه شنبه 14:00 - 12:30 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 106
سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11637 فيزيك عمومي 1 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 27 سه شنبه 16:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
سه شنبه 14:00 - 12:30 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11639 فيزيك عمومي 1 مختلط هدهدي - مريم 27 - 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11640 فيزيك عمومي 1 مختلط هدهدي - مريم 27 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 106
چهارشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 106
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11621 فيزيك عمومي 1 مختلط دايي محمد حسين حسين آبادي - محسن 27 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
چهارشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11626 فيزيك عمومي 1 مختلط بهنام فر - سعيد 27 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 101
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11628 فيزيك عمومي 1 مختلط اميدي - مهـدي 27 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11631 فيزيك عمومي 1 مختلط كيميايي فر - روح اله 27 پنج شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11629 فيزيك عمومي 1 مختلط كيانپور - احسان 27 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11632 فيزيك عمومي 1 مختلط حاجيان حسين آبادي - عليرضا 27 دوشنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 104
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 104
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11620 فيزيك عمومي 1 مختلط دايي محمد حسين حسين آبادي - محسن 27 چهارشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 105
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11503 فيزيولوژي مختلط بهزاد فر - ندا 25 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11500 فيزيولوژي مختلط بهزاد فر - ندا 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14269 كاربردهاي مواد در پزشكي مختلط قمي - حامد 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
12814 كينزيولوژي (حركت شناسي) مختلط مروي - مهناز 25 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12036 مباني انتقال حرارت و جرم در سيستمهاي حياتي مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11752 مباني بيوالكتريك مختلط خضري - مهدي 25 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12875 مباني بيومكانيك (1) مختلط ميرطلايي - سيد حسن 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
12875 مباني بيومكانيك (1) مختلط ميرطلايي - سيد حسن 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
12876 مباني بيومكانيك (2) مختلط هاشمي شهركي - زهرا 25 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
12876 مباني بيومكانيك (2) مختلط هاشمي شهركي - زهرا 25 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
13655 مباني زيست سازگاري مختلط كوپائي - نرجس 25 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
13655 مباني زيست سازگاري و آزمون هاي بيولوژيكي مختلط كوپائي - نرجس 25 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
12109 مباني شيمي 1 مختلط غيور - حميد 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12113 مباني شيمي 1 مختلط غيور - حميد 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
12114 مباني شيمي 1 مختلط غيور - حميد 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
13656 مباني علوم و تكنولوژي پليمر مختلط كوپائي - نرجس 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
13656 مباني علوم و تكنولوژي پليمر مختلط كوپائي - نرجس 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
13657 مباني مهندسي بافت مختلط كوپائي - نرجس 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
13657 مباني مهندسي بافت مختلط كوپائي - نرجس 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
14420 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14421 محاسبات عددي مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12028 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12025 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12027 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14417 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14418 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14419 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12013 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12015 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12017 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12018 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12023 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12024 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11483 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11483 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14417 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14419 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14418 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14421 محاسبات عددي مختلط كتابچي - راضيه 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
14420 محاسبات عددي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12023 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12018 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12017 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12028 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12027 محاسبات عددي مختلط امامي كوپائي - سبحان 30 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12025 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12015 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12013 محاسبات عددي مختلط جعفري - مصطفي 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12024 محاسبات عددي مختلط سليماني چم خرمي - خسرو 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13450 مدارهاي الكتريكي 2 مختلط مشكين كلك - مهرداد 20 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
13452 مدارهاي الكتريكي 2 مختلط شاهقليان - غضنفر 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
13139 مدارهاي منطقي مختلط كاظمي نجف آبادي - سميه 20 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
13140 مدارهاي منطقي مختلط آمون - مهدي 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
13126 مدارهاي منطقي مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 20 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
14278 مديريت خدمات بهداشتي - درماني مختلط عباسي بهارانچي - محسن 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11762 مديريت و كارآفريني در مهندسي پزشكي مختلط محموديان - سيد حميد 25 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
14270 مديريت و كارآفريني در مهندسي پزشكي مختلط عباسي بهارانچي - محسن 30 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
11928 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14392 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14391 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11937 معادلات ديفرانسيل مختلط نقش - عليرضا 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11936 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي - محمدرضا 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11933 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11932 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11931 معادلات ديفرانسيل مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11929 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12000 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11999 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11996 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11995 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11994 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11939 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11482 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12001 معادلات ديفرانسيل مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11932 معادلات ديفرانسيل مختلط شجاعي اراني - خوشنام 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14391 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14392 معادلات ديفرانسيل مختلط امامي - سيداميرحسين 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11936 معادلات ديفرانسيل مختلط محمدي - محمدرضا 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11937 معادلات ديفرانسيل مختلط نقش - عليرضا 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11939 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11928 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11929 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11931 معادلات ديفرانسيل مختلط دانشورفرزانگان - سيدمحمود 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11999 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12000 معادلات ديفرانسيل مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12001 معادلات ديفرانسيل مختلط زينلي نجف آبادي - منصور 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11994 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11995 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11933 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري - مصطفي 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11482 معادلات ديفرانسيل مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11996 معادلات ديفرانسيل مختلط نيلي احمدآبادي - محمد 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12818 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي مختلط هاشمي شهركي - زهرا 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
11738 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي (بيوالكتريك) مختلط خضري - مهدي 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
12818 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي (بيومكانيك) مختلط هاشمي شهركي - زهرا 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
11866 مكانيك سيالات مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11882 مكانيك سيالات مختلط جمالي قهدريجاني - مهدي 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11881 مكانيك سيالات مختلط حججي نجف آبادي - محمد 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11880 مكانيك سيالات مختلط ايزدي - فرهاد 25 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
14277 مكانيك سيالات مختلط اعلايي - عليرضا 25 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
11882 مكانيك سيالات مختلط جمالي قهدريجاني - مهدي 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
14277 مكانيك سيالات مختلط اعلايي - عليرضا 25 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
11866 مكانيك سيالات مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11880 مكانيك سيالات مختلط ايزدي - فرهاد 25 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11881 مكانيك سيالات مختلط حججي نجف آبادي - محمد 25 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
13652 مواد زيستي سراميكي مختلط كثيري عسگراني - مسعود 25 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13652 مواد زيستي سراميكي مختلط كثيري عسگراني - مسعود 25 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13653 مواد زيستي فلزي مختلط كثيري عسگراني - مسعود 25 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13653 مواد زيستي فلزي مختلط كثيري عسگراني - مسعود 25 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13175 ميكروپروسسور 1 مختلط سنايي - پيام 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
13177 ميكروپروسسور 1 مختلط آمون - مهدي 20 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
13176 ميكروپروسسور 1 مختلط سنايي - پيام 20 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
13154 ميكروپروسسور 1 مختلط سنايي - پيام 20 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
13177 ميكروپروسسور 1 مختلط آمون - مهدي 20 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
13176 ميكروپروسسور 1 مختلط سنايي - پيام 20 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
13175 ميكروپروسسور 1 مختلط سنايي - پيام 20 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
13154 ميكروپروسسور 1 مختلط سنايي - پيام 20 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
11694 نقشه كشي صنعتي 1 مختلط شيرنشان - عليرضا 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 2.00 1399/10/11 ساعت 8.50
11699 نقشه كشي صنعتي 1 مختلط كلاه دوزان - مجتبي 25 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 2.00 1399/10/11 ساعت 8.50
11698 نقشه كشي صنعتي 1 مختلط آذري - مسعود 25 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 2.00 1399/10/11 ساعت 8.50
11697 نقشه كشي صنعتي 1 مختلط هاشم زاده - مجيد 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 2.00 1399/10/11 ساعت 8.50
11696 نقشه كشي صنعتي 1 مختلط شيرنشان - عليرضا 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 2.00 1399/10/11 ساعت 8.50
11695 نقشه كشي صنعتي 1 مختلط آذري - مسعود 25 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
0.00 2.00 1399/10/11 ساعت 8.50
11695 نقشه كشي صنعتي 1 مختلط آذري - مسعود 25 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 0.00 1399/10/11 ساعت 8.50
11696 نقشه كشي صنعتي 1 مختلط شيرنشان - عليرضا 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 0.00 1399/10/11 ساعت 8.50
11697 نقشه كشي صنعتي 1 مختلط هاشم زاده - مجيد 25 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 0.00 1399/10/11 ساعت 8.50
11698 نقشه كشي صنعتي 1 مختلط آذري - مسعود 25 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 0.00 1399/10/11 ساعت 8.50
11699 نقشه كشي صنعتي 1 مختلط كلاه دوزان - مجتبي 25 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 0.00 1399/10/11 ساعت 8.50
11694 نقشه كشي صنعتي 1 مختلط شيرنشان - عليرضا 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
2.00 0.00 1399/10/11 ساعت 8.50
11553 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11554 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11555 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11556 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11557 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11558 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11559 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11560 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11561 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11573 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11570 رياضي عمومي 2 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11571 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11562 رياضي عمومي 2 مختلط مقدسي - مسعود 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11563 رياضي عمومي 2 مختلط مقدسي - مسعود 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11564 رياضي عمومي 2 مختلط طوطيان اصفهاني - فرشته 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11565 رياضي عمومي 2 مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11566 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11567 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11568 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11569 رياضي عمومي 2 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11185 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11919 فيزيك عمومي 2 مختلط چپري - امين 27 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 201
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12103 فيزيك عمومي 2 مختلط دايي محمد حسين حسين آبادي - محسن 27 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 105
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12108 فيزيك عمومي 2 مختلط عميقيان - جمشيد 23 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 105
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12107 فيزيك عمومي 2 مختلط بهنام فر - سعيد 27 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
چهارشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12106 فيزيك عمومي 2 مختلط بهنام فر - سعيد 27 چهارشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 101
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12105 فيزيك عمومي 2 مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 27 سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 201
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12104 فيزيك عمومي 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 27 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 104
دوشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 104
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12805 اصول توانبخشي و وسايل و دستگاهها مختلط هاشمي شهركي - زهرا 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
12797 اصول توانبخشي و وسايل و دستگاهها مختلط هاشمي شهركي - زهرا 25 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
11740 كارورزي مختلط محموديان - سيد حميد 5 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11742 كارورزي مختلط پورقاسم - حسين 5 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
11741 كارورزي مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 5 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14547 كارورزي مختلط كثيري عسگراني - مسعود 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14548 كارورزي مختلط عباسي بهارانچي - محسن 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14549 كارورزي مختلط نعيمي - فريد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14550 كارورزي مختلط صائب نوري - احسان 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14551 كارورزي مختلط بخششي راد - حميدرضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14552 كارورزي مختلط كرميان - ابراهيم 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14546 كارورزي مختلط شاه محمديان نجف آبادي - فضل الله 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14516 كارورزي مختلط قمي - حامد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14543 كارورزي مختلط كوپائي - نرجس 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14542 كارورزي مختلط غيور - حميد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14541 كارورزي مختلط منصوري حسن آبادي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14544 كارورزي مختلط رفيعي - مهدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14545 كارورزي مختلط اميدي - مهـدي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14534 كارورزي مختلط اعلايي - عليرضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14533 كارورزي مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14535 كارورزي مختلط حسن زاده تبريزي - سيد علي 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14540 كارورزي مختلط جبارزارع - سعيد 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
14539 كارورزي مختلط امامي - سيداميرحسين 2 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13513 كارورزي مختلط افرند - مسعود 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13512 كارورزي مختلط كريمي پور - آرش 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13511 كارورزي مختلط كلباسي - رسول 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13510 كارورزي مختلط امامي كوپائي - سبحان 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13509 كارورزي مختلط موسوي - سيدحسين 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13508 كارورزي مختلط اكبري - محمد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13507 كارورزي مختلط عبداللهي - علي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13506 كارورزي مختلط جمالي قهدريجاني - مهدي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13505 كارورزي مختلط ايزدي - فرهاد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13504 كارورزي مختلط آذري - مسعود 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13503 كارورزي مختلط شيرنشان - عليرضا 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13502 كارورزي مختلط شاهرجبيان - حمزه 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13501 كارورزي مختلط فرحناكيان - مسعود 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13500 كارورزي مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13499 كارورزي مختلط كلاه دوزان - مجتبي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13498 كارورزي مختلط نصوحي - رضا 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13497 كارورزي مختلط هاشم زاده - مجيد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13496 كارورزي مختلط زارع پور - حميد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13495 كارورزي مختلط روحاني اصفهاني - احسان 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13494 كارورزي مختلط منتظرالقايم - حميد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13493 كارورزي مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13492 كارورزي مختلط وهابي - ميثم 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13491 كارورزي مختلط شاهقلي - محمد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13490 كارورزي مختلط شمسي پور - مجيد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13489 كارورزي مختلط سعادت - محمد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13488 كارورزي مختلط تركش اصفهاني - رسول 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13487 كارورزي مختلط گله داري - سيدعلي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13486 كارورزي مختلط صالحي - مهدي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13485 كارورزي مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13484 كارورزي مختلط سليماني - علي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13483 كارورزي مختلط جعفري فشاركي - جواد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13482 كارورزي مختلط ميرطلايي - سيد حسن 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13481 كارورزي مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13480 كارورزي مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13479 كارورزي مختلط كيانپور - احسان 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13478 كارورزي مختلط حججي نجف آبادي - محمد 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13477 كارورزي مختلط باقرزاده شهري - سيدامين 3 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
13439 مدارهاي الكتريكي 1 مختلط شانه - مهدي 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
13440 مدارهاي الكتريكي 1 مختلط رياحي نسب - مهدي 20 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
13441 مدارهاي الكتريكي 1 مختلط محمدي - محمدرضا 20 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده برق
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
13442 مدارهاي الكتريكي 1 مختلط محمدي - محمدرضا 20 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده برق
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
13443 مدارهاي الكتريكي 1 مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 20 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
13444 مدارهاي الكتريكي 1 مختلط اعلائي ورنوسفادراني - زهرا 20 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده برق
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
14274 شيمي سنتز + آزمايشگاه مختلط شيخان شمس آبادي - نفسيه السادات 15 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 1.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11506 آزمايشگاه فيزيولوژي مختلط اكراميان - سيما 8 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11504 آزمايشگاه فيزيولوژي مختلط اكراميان - سيما 8 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11514 آزمايشگاه فيزيولوژي مختلط اكراميان - سيما 8 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده پزشكي 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11919 فيزيك عمومي 2 مختلط چپري - امين 27 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 201
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12108 فيزيك عمومي 2 مختلط عميقيان - جمشيد 23 سه شنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 105
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12104 فيزيك عمومي 2 مختلط طباطبايي پوده - سيدمحمدرضا 27 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 104
دوشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 104
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12105 فيزيك عمومي 2 مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 27 سه شنبه 15:45 - 14:15 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 201
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 201
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12106 فيزيك عمومي 2 مختلط بهنام فر - سعيد 27 چهارشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ز - دانشكده برق - كلاس 101
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12107 فيزيك عمومي 2 مختلط بهنام فر - سعيد 27 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101
چهارشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 101
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12103 فيزيك عمومي 2 مختلط دايي محمد حسين حسين آبادي - محسن 27 دوشنبه 11:30 - 10:00 هـ*ف - دانشكده برق - كلاس 105
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 105
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11553 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11554 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11555 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11556 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11557 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11558 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11559 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11560 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11561 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11573 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11570 رياضي عمومي 2 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11571 رياضي عمومي 2 مختلط جعفري ورزنه - حبيب اله 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11562 رياضي عمومي 2 مختلط مقدسي - مسعود 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11563 رياضي عمومي 2 مختلط مقدسي - مسعود 30 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11564 رياضي عمومي 2 مختلط طوطيان اصفهاني - فرشته 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11565 رياضي عمومي 2 مختلط نقدعلي فروشاني - رسول 30 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11566 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11567 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 دوشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11568 رياضي عمومي 2 مختلط صالحي نجف آبادي - نفيسه 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11569 رياضي عمومي 2 مختلط ولايتي نجف آبادي - محمدرسول 30 يك شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11185 رياضي عمومي 2 مختلط بلوريان اصفهاني - مسعود 30 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده مواد
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده مواد
3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12652 استاتيك و مقاومت مصالح در مهندسي پزشكي مختلط ايزدي - فرهاد 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
12653 استاتيك و مقاومت مصالح در مهندسي پزشكي مختلط موسوي - سيدحسين 25 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11743 كارورزي مختلط محموديان - سيد حميد 5 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11744 كارورزي مختلط پورقاسم - حسين 5 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
11745 كارورزي مختلط يوسفي نجف آبادي - محمدرضا 5 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14516 كارورزي مختلط قمي - حامد 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14539 كارورزي مختلط امامي - سيداميرحسين 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14540 كارورزي مختلط جبارزارع - سعيد 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14535 كارورزي مختلط حسن زاده تبريزي - سيد علي 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14533 كارورزي مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14534 كارورزي مختلط اعلايي - عليرضا 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14545 كارورزي مختلط اميدي - مهـدي 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14544 كارورزي مختلط رفيعي - مهدي 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14541 كارورزي مختلط منصوري حسن آبادي - مهدي 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14542 كارورزي مختلط غيور - حميد 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14543 كارورزي مختلط كوپائي - نرجس 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14546 كارورزي مختلط شاه محمديان نجف آبادي - فضل الله 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14552 كارورزي مختلط كرميان - ابراهيم 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14551 كارورزي مختلط بخششي راد - حميدرضا 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14550 كارورزي مختلط صائب نوري - احسان 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14549 كارورزي مختلط نعيمي - فريد 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14548 كارورزي مختلط عباسي بهارانچي - محسن 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
14547 كارورزي مختلط كثيري عسگراني - مسعود 2 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13513 كارورزي مختلط افرند - مسعود 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13512 كارورزي مختلط كريمي پور - آرش 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13511 كارورزي مختلط كلباسي - رسول 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13510 كارورزي مختلط امامي كوپائي - سبحان 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13509 كارورزي مختلط موسوي - سيدحسين 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13508 كارورزي مختلط اكبري - محمد 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13507 كارورزي مختلط عبداللهي - علي 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13506 كارورزي مختلط جمالي قهدريجاني - مهدي 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13505 كارورزي مختلط ايزدي - فرهاد 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13504 كارورزي مختلط آذري - مسعود 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13503 كارورزي مختلط شيرنشان - عليرضا 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13502 كارورزي مختلط شاهرجبيان - حمزه 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13501 كارورزي مختلط فرحناكيان - مسعود 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13500 كارورزي مختلط يعقوبي كوپايي - سميه 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13499 كارورزي مختلط كلاه دوزان - مجتبي 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13498 كارورزي مختلط نصوحي - رضا 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13497 كارورزي مختلط هاشم زاده - مجيد 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13496 كارورزي مختلط زارع پور - حميد 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13495 كارورزي مختلط روحاني اصفهاني - احسان 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13494 كارورزي مختلط منتظرالقايم - حميد 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13493 كارورزي مختلط مقدادي اصفهاني - اميرهمايون 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13492 كارورزي مختلط وهابي - ميثم 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13491 كارورزي مختلط شاهقلي - محمد 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13490 كارورزي مختلط شمسي پور - مجيد 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13489 كارورزي مختلط سعادت - محمد 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13488 كارورزي مختلط تركش اصفهاني - رسول 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13487 كارورزي مختلط گله داري - سيدعلي 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13486 كارورزي مختلط صالحي - مهدي 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13485 كارورزي مختلط قاسمي قلعه قاسمي - اعظم 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13484 كارورزي مختلط سليماني - علي 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13483 كارورزي مختلط جعفري فشاركي - جواد 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13482 كارورزي مختلط ميرطلايي - سيد حسن 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13481 كارورزي مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13480 كارورزي مختلط رزاقي ناييني - محمدمهدي 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13479 كارورزي مختلط كيانپور - احسان 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13478 كارورزي مختلط حججي نجف آبادي - محمد 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13477 كارورزي مختلط باقرزاده شهري - سيدامين 3 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
12814 كينزيولوژي مختلط مروي - مهناز 25 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
13839 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13838 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13837 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13836 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13835 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13834 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13833 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13832 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13831 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13830 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13829 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13828 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13827 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13826 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13825 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13824 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13823 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 15:45 - 14:45 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13822 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13821 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13820 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13819 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13818 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13817 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13816 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13815 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13814 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13813 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13812 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13811 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13810 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13809 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13808 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13807 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13806 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13805 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13804 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13803 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13802 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13801 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13800 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13799 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13798 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00
13797 آزمايشگاه فيزيك عمومي 2 مختلط استادان - گروه 6 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - مجموعه آزمايشگاه ها 0.00 1.00 - ساعت 0.00