دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12466 ادبيات غنايي و عرفان اسلامي مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
12464 پژوهش در ادب غنايي معاصر مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12470 رساله (ادامه) مختلط - 20 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
12465 مباني نظري ادب غنايي مختلط چترايي عزيزآبادي - مهرداد 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
12469 رساله مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12467 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط خراساني - محبوبه 10 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
12469 رساله مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00