دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10837 اصول برنامه ريزي بهداشتي مختلط مدني - سيدمهدي 45 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 303 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
10829 اصول مديريت در خدمات بهداشتي مختلط مدني - سيدمهدي 45 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 202 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
10839 برنامه ملي مبارزه با بيماريهاي غيرواگير و اپيدميولوژي آنها مختلط مرداني - ريحانه 45 يك شنبه 15:00 - 13:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 203 2.00 0.00 1399/10/29 ساعت 13.50
10830 بهداشت حرفه اي مختلط شريفيان - زهرا 45 يك شنبه 15:45 - 14:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 202 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
10843 بهداشت دهان ودندان مختلط حسني - الهام 45 سه شنبه 12:30 - 09:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 203 1.00 1.00 1399/11/02 ساعت 13.50
10840 بهداشت رواني و اعتياد مختلط حاجي حيدري - مهناز 45 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 203 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
10833 بهداشت سالمندان مختلط ارجمندي - فريبا 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 202 2.00 0.00 1399/10/27 ساعت 10.50
10842 بهداشت مادران و كودكان مختلط گلي - مرجان 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 203 2.00 0.00 1399/11/01 ساعت 13.50
10834 بهداشت محيط 1 (آب) مختلط ميرزائي نيا - فريبا 45 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 202 1.00 0.00 1399/10/29 ساعت 10.50
10844 بهداشت محيط 3 (مواد غذايي، مسكن، هوا و پرتوها) مختلط ميرزائي نيا - فريبا 45 سه شنبه 17:00 - 15:00 ثابت - دانشكده پزشكي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
10838 تغذيه كاربردي مختلط كريم آباده اصفهاني - نازنين 45 يك شنبه 12:30 - 10:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 203 1.50 0.50 1399/10/27 ساعت 10.50
10831 تكنولوژي آموزشي مختلط سليماني - نسيم 45 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 202 1.00 1.00 1399/11/02 ساعت 10.50
10832 فارماكولوژي مختلط غيور - عليرضا 45 دوشنبه 15:30 - 14:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 202 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
10846 كارآموزي در عرصه 1 مختلط مرداني - ريحانه كريم آباده اصفهاني - نازنين صدري - غلامحسين تابشيان - امير 45 چهارشنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
سه شنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
دوشنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
يك شنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
شنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
0.00 8.00 - ساعت 0.00
10847 كارآموزي در عرصه 2 مختلط مدني - سيدمهدي صدري - غلامحسين 45 پنج شنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
چهارشنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
سه شنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
دوشنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
يك شنبه 13:30 - 07:30 ثابت - دانشكده پزشكي
شنبه 13:
0.00 8.00 - ساعت 0.00
10828 كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل هاي داده هاي بهداشتي مختلط سليماني - بهرام 45 يك شنبه 11:30 - 09:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 202 2.00 0.00 1399/11/01 ساعت 10.50
10836 مصون سازي فعال و انفعالي مختلط بخشياني - زهرا 45 سه شنبه 16:00 - 14:30 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 202 1.00 0.00 1399/10/30 ساعت 10.50
10827 اصول و كليات اپيدميولوژي مختلط صدري - غلامحسين 45 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پزشكي - كلاس 202 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50