دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10031 آسيب شناسي عمومي واختصاصي زن مشايخ - اميرمسعود 50 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 0.50 0.50 1399/10/22 ساعت 15.50
10025 اصول تغذيه مادر و كودك زن كريم آباده اصفهاني - نازنين 50 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/10/30 ساعت 13.50
10035 بارداري و زايمان (3) - بارداري و زايمان غيرطبيعي زن معيني مهر - مهشيد 50 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي
2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
10038 بهداشت مادر و كودك و باروري (بهداشت 4) زن گلي - شادي 50 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/11/01 ساعت 10.50
10037 بيماريهاي زنان و ناباروري زن گلي - مرجان خادمي - نسيم 50 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي
سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي
3.00 0.00 1399/10/27 ساعت 10.50
10033 تاريخ، اخلاق، قوانين و حقوق در مامايي زن شكراني فروشاني - صبيحه 50 سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ف - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.00 1399/10/29 ساعت 10.50
10034 حقوق و پزشكي قانوني در مامايي زن شكراني فروشاني - صبيحه 50 سه شنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
10030 داروشناسي عمومي 1 زن زندي اصفهان - ساسان 50 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/10/27 ساعت 8.50
10029 زبان انگليسي تخصصي زن گلي - شادي 50 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/11/02 ساعت 13.50
10028 ژنتيك زن كرماني - شبنم 50 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
10036 فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي (2) زن معيني مهر - مهشيد رحيمي اسفه سالاري - فرزانه 50 چهارشنبه 17:30 - 16:00 هـ*ف - دانشكده پرستاري و مامايي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 هـ*ز - دانشكده پرستاري و مامايي
2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
10032 كارآموزي بارداري طبيعي زن خادمي - نسيم 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10043 كارآموزي بيماريهاي كودكان زن خليليان گورتاني - مريم 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10042 كارآموزي پزشكي قانوني در مامايي زن سهرابي - سوسن 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10048 كارآموزي در عرصه بارداري طبيعي و غيرطبيعي زن معيني مهر - مهشيد 50 - 0.00 3.00 - ساعت 0.00
10046 كارآموزي در عرصه بيماريهاي داخلي و جراحي در بارداري زن باقرصاد - زهرا 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10047 كارآموزي در عرصه راديولوژي و سونولوژي و الكترولوژي در مامايي و زنان زن قاهري - شيما 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10045 كارآموزي در عرصه نوزادان نيازمند مراقبتهاي ويژه زن شايان منش - مرضيه 50 - 0.00 1.00 - ساعت 0.00
10040 كارآموزي زايمان طبيعي و غيرطبيعي زن رحيمي اسفه سالاري - فرزانه خادمي - نسيم 50 - 0.00 2.00 - ساعت 0.00
10024 نوزادان زن شايان منش - مرضيه 50 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/10/29 ساعت 8.50
10026 اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها (بهداشت 2) زن صدري - غلامحسين 50 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
10022 بارداري و زايمان (1) - بارداري طبيعي زن شكراني فروشاني - صبيحه رحيمي اسفه سالاري - فرزانه 50 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
10027 نشانه شناسي ومعاينات فيزيكي زن سلماني پايين دروازه - فاطمه 50 سه شنبه 19:00 - 17:45 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.00 1399/11/01 ساعت 13.50
10039 مديريت و ارتقاء كيفيت در بهداشت مادر و كودك و باروري (بهداشت 5) زن مدني - سيدمهدي 50 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده پرستاري و مامايي 1.00 0.00 1399/11/02 ساعت 13.50
10044 كارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعي (1) زن شكراني فروشاني - صبيحه رحيمي اسفه سالاري - فرزانه 50 - 0.00 2.50 - ساعت 0.00