دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14755 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14755 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14756 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14756 پايان نامه (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14749 سمينار در مديريت استراتژيك ورزش مختلط مستحفظيان - مينا 20 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50
14747 مديريت رفتار سازماني مختلط مستحفظيان - مينا 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
14750 نظارت و ارزشيابي در سازمانهاي ورزشي مختلط نصراصفهاني - داود 20 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
14748 مديريت منابع انساني در ورزش مختلط كريميان - جهانگير 20 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50