دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13026 پايان نامه مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13026 پايان نامه مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13027 پايان نامه (ادامه) مختلط - 10 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13027 پايان نامه (ادامه) مختلط - 10 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13020 زبان تخصصي (جبراني) مختلط كيميايي فر - روح اله 10 پنج شنبه 19:00 - 17:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 109 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 13.50
13138 سمينار مختلط كيميايي فر - روح اله 10 - 2.00 0.00 - ساعت 0.00
13017 فيزيك محاسباتي مختلط نقابي - مينا 10 پنج شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 102 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13018 فيزيك نيمه هاديها مختلط زادسر - مهدي 10 پنج شنبه 14:45 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 102 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13012 مكانيك آماري پيشرفته 1 مختلط عميقيان - جمشيد 10 پنج شنبه 10:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13019 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 مختلط دايي محمد حسين حسين آبادي - محسن 10 پنج شنبه 17:15 - 15:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 101 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50