دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13024 آمار كاربردي و رياضيات مختلط جعفري - مصطفي 10 پنج شنبه 16:30 - 14:15 ثابت - دانشكده برق - كلاس 103 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13023 انرژي بادي (مباني و كاربردها) مختلط نوري زاده واحددهكردي - عظيمه 10 پنج شنبه 12:00 - 10:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 103 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
13021 انرژي و محيط زيست مختلط عباس تبارآهنگر - حسين 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده برق - كلاس 103 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13026 پايان نامه مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13026 پايان نامه مختلط - 20 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13027 پايان نامه (ادامه) مختلط - 10 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13027 پايان نامه (ادامه) مختلط - 10 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13138 سمينار مختلط كيميايي فر - روح اله 10 - 2.00 0.00 - ساعت 0.00
13025 طراحي سيستمهاي انرژي مختلط زادسر - مهدي 10 پنج شنبه 19:00 - 16:45 ثابت - دانشكده برق - كلاس 103 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13022 مباني انرژيهاي تجديدپذير (1) مختلط نقابي - مينا 10 پنج شنبه 10:15 - 08:00 ثابت - دانشكده برق - كلاس 103 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50