دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11909 آراي متفكران در باب هنر 2 (زيبايي شناسي) مختلط مناني - محمدعلي 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 8.00
11902 آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.00
11891 آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 30 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.00
11902 آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.00
11891 آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران مختلط رشيدي آشجردي - مرتضي 30 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.00
11908 اسطوره و هنر مختلط ابراهيمي - قربانعلي 30 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.00
11907 تاريخ هنر جهان مختلط فدايي - مريم 30 چهارشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.00
11913 جامعه شناسي هنر مختلط - 30 - 3.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11913 جامعه شناسي هنر مختلط - 30 - 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
11904 حكمت هنر اسلامي مختلط رشيدي تاز - صادق 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.00
11904 حكمت هنر اسلامي مختلط رشيدي تاز - صادق 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.00
11905 زبان تخصصي مختلط - 30 - 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.00
11906 صورت و معنا در هنر مختلط طباطبايي جبلي - ميناالسادات 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.00
11914 فن بيان و شيوه نگارش مختلط خراساني - محبوبه 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11915 فن بيان و شيوه نگارش مختلط خراساني - محبوبه 30 چهارشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.00
11903 كارگاه روش تحقيق مختلط مجابي - سيد علي 30 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 1399/10/17 ساعت 8.00
11903 كارگاه روش تحقيق مختلط مجابي - سيد علي 30 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.00
11911 مطالعات تطبيقي هنر 2 مختلط فنايي - زهرا 30 پنج شنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 8.00
11911 مطالعات تطبيقي هنر 2 مختلط فنايي - زهرا 30 پنج شنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 8.00
11912 نماد و نشانه شناسي هنر مختلط رشيدي تاز - صادق 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.00