دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13764 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13764 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13767 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13767 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11182 روش تحقيق علمي پيشرفته (تدوين پايان نامه) مختلط طالبي ريزي - زينب 15 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
11178 روشها و فنون طراحي شهري 1 مختلط فرخي - مريم 15 چهارشنبه 17:15 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11179 زبان تخصصي مختلط فرخي - مريم 15 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11181 كارگاه طراحي شهري 3 مختلط مرتضائي - گلناز 15 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
پنج شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
0.00 3.00 1399/10/30 ساعت 10.50
11180 مباني برنامه ريزي شهري براي طراحان مختلط احمدي - فرشته 15 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11176 مباني نظري طراحي شهري مختلط مرتضائي - گلناز 15 چهارشنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11177 كارگاه طراحي شهري 1 مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 15 پنج شنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
0.00 3.00 1399/10/30 ساعت 10.50