دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11248 انديشه هاي شهرسازي با تأكيد بر رويكرد اسلامي مختلط طغياني خوراسگاني - شيرين 20 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
11247 برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري مختلط زينل همداني - امين 20 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11246 برنامه ريزي كاربري زمين مختلط احمدي - فرشته 20 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11267 پايان نامه مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13758 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13759 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11249 روش تحقيق علمي پيشرفته (تدوين پايان نامه) مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 20 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11232 زبان تخصصي مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 20 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11250 كارگاه برنامه ريزي شهري 2 مختلط دهقاني - مصطفي 12 چهارشنبه 17:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 3.00 1399/10/30 ساعت 10.50
11251 كارگاه برنامه ريزي شهري 2 مختلط دهقاني - مصطفي 12 پنج شنبه 17:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 3.00 1399/10/30 ساعت 10.50
11220 نظريه هاي برنامه ريزي شهري مختلط شباني شهرضا - اميرحسين 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11233 تجارب برنامه ريزي شهري ايران مختلط خادم الحسيني - احمد 20 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50