دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11275 آشنايي با معماري معاصر مختلط طالبي ريزي - زينب 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11585 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11584 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11584 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11585 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11300 تاريخ و مباني نظري معماري داخلي مختلط دهقان - نرگس 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11274 روش تحقيق و تدوين پايان نامه مختلط كريمي نيا - شهاب 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11301 سمينار هنر معماري در بينش اسلامي مختلط طالبي ريزي - زينب 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11269 شيوه هاي بيان معماري داخلي مختلط جواني - زهرا 20 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11295 طرح معماري داخلي 1 مختلط جواني - زهرا 23 سه شنبه 19:15 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 4.00 1399/11/01 ساعت 13.50
11303 طرح معماري داخلي 3 مختلط كيان ارثي - منصوره 25 پنج شنبه 19:15 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 4.00 1399/11/01 ساعت 13.50
11302 طرحها و مهارتها در هنرهاي سنتي مختلط طباطبايي جبلي - ميناالسادات 30 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
11294 كارگاه مواد و روشهاي ساخت مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 30 چهارشنبه 15:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 1399/10/22 ساعت 13.50