دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11585 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11583 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11322 روش پژوهش و رساله نگاري مختلط دهقان - نرگس 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
11352 سيستمها و روشهاي سنجش و مميزي بنا مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
11359 سيستمهاي مكانيكي، برقي و كنترل در ساختمان مختلط رضوي دهكردي - سيدمحمدحسين 30 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.50
11358 طراحي شهري و انرژي مختلط فرخي - مريم 20 پنج شنبه 18:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
پنج شنبه 11:30 - 10:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 3.00 1399/11/01 ساعت 13.50
11362 طراحي معماري و انرژي 1 مختلط كريمي نيا - شهاب 25 پنج شنبه 15:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
پنج شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
0.00 3.00 1399/11/01 ساعت 13.50
11361 مباني معرفتي علوم معماري در اسلام مختلط دهقان - نرگس 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
11360 معماري، اقليم و آسايش مختلط كريمي نيا - شهاب 30 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50