دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11991 آمار و كاربرد آن در مديريت مختلط شيراني لپري - سمانه 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11997 آمار و كاربرد آن در مديريت مختلط شيراني لپري - سمانه 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11998 آمار و كاربرد آن در مديريت مختلط شيراني لپري - سمانه 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12164 آمار و كاربرد آن در مديريت مالي مختلط شيراني لپري - سمانه 50 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1399/10/23 ساعت 15.50
11924 اصول حسابداري 2 مختلط ژولانژاد - فاطمه 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
11951 اصول مديريت مالي (1) مختلط ابوشهاب - لاله 50 دوشنبه 13:15 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11966 اصول مديريت مالي (1) مختلط ابوشهاب - لاله 50 دوشنبه 18:30 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11967 اصول مديريت مالي (1) مختلط ابوشهاب - لاله 50 يك شنبه 18:30 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 1.00 1399/10/16 ساعت 10.50
12139 اصول مديريت مالي (2) مختلط ابوشهاب - لاله 50 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 1.00 1399/10/13 ساعت 15.50
11921 اقتصاد خرد مختلط يعقوبي - شهلا 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
11988 اقتصاد كلان مختلط كلواني - عباس 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11989 اقتصاد كلان مختلط كلواني - عباس 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11953 اقتصاد كلان مختلط كلواني - عباس 50 دوشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11791 اقتصادسنجي مالي مختلط اسدي - احسان 50 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 8.50
11746 بازار پول و سرمايه مختلط لساني - احسان 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
11787 برنامه ريزي مالياتي مختلط بخردي نسب - وحيد 50 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
12159 پول و ارز و بانكداري مختلط يعقوبي - شهلا 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
11940 تحقيق در عمليات 1 مختلط گهرشناسان - علي 50 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1399/10/22 ساعت 10.50
12198 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي مختلط فيروزنيا - عليرضا 50 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12196 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي مختلط فيروزنيا - عليرضا 50 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
11790 حسابرسي مختلط اكبري - زهرا 50 دوشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11831 حقوق بازرگاني مختلط آقاسي - عليرضا 50 يك شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
11832 حقوق بازرگاني مختلط آقاسي - عليرضا 50 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12176 روش تحقيق در مديريت مختلط صيادي - مريم 50 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1399/10/16 ساعت 15.50
12182 روش تحقيق در مديريت مختلط صيادي - مريم 50 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1399/10/16 ساعت 15.50
11835 سيستمهاي اطلاعاتي مالي مختلط شفيعي - فريناز 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11836 سيستمهاي اطلاعاتي مالي مختلط شفيعي - فريناز 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 1.00 1.00 1399/10/22 ساعت 13.50
11747 قراردادهاي بيمه مختلط محمدي - ايمان 50 دوشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11749 مباني بانكداري و مديريت بانك مختلط بهرام ارجاوند - مسعود 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
11833 مباني ريسك و مديريت بيمه مختلط محمدي - ايمان 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11834 مباني ريسك و مديريت بيمه مختلط محمدي - ايمان 50 يك شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
11789 مباني مهندسي مالي مختلط عباسيان نقنه - سلمان 50 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 8.50
11943 متون مالي (2) مختلط شريفي - انسيه 50 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11750 مديريت استراتژيك مختلط رستمي نجف آبادي - عمار 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12174 مديريت رفتار سازماني مختلط ستوده فر - مهدي 50 يك شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12175 مديريت رفتار سازماني مختلط ستوده فر - مهدي 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
12208 مديريت مالي در ايران مختلط بخردي نسب - وحيد 50 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
12201 مديريت مالي در ايران مختلط بخردي نسب - وحيد 50 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
11788 نهادهاي پولي و مالي مختلط قاسمي - سعيد 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
11837 نهادهاي پولي و مالي بين الملل مختلط قاسمي - سعيد 50 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11838 نهادهاي پولي و مالي بين الملل مختلط قاسمي - سعيد 50 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
11901 رياضيات و كاربرد آن در مديريت مالي مختلط اميريوسفي ورنوسفادراني - آمنه 50 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
2.00 1.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11786 حسابداري صنعتي مختلط مظاهري - صديقه 50 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11829 مديريت منابع انساني مختلط بهرام ارجاوند - مسعود 50 دوشنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
11830 مديريت منابع انساني مختلط بهرام ارجاوند - مسعود 50 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
12009 تحقيق در عمليات 2 مختلط اميريوسفي ورنوسفادراني - آمنه 50 سه شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12014 تحقيق در عمليات 2 مختلط گهرشناسان - علي 50 سه شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 10.50
12016 تحقيق در عمليات 2 مختلط اميريوسفي ورنوسفادراني - آمنه 50 سه شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 1.00 1399/10/24 ساعت 10.50
11947 بازاريابي و مديريت بازار مختلط صيادي - مريم 50 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
11949 بازاريابي و مديريت بازار مختلط صيادي - مريم 50 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
11945 بازاريابي و مديريت بازار مختلط صيادي - مريم 50 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12214 مباني مديريت سرمايه گذاري مختلط حمصيان اتفاق - بهاره 50 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 1.00 1399/10/24 ساعت 15.50
12229 مباني مديريت سرمايه گذاري مختلط حمصيان اتفاق - بهاره 50 سه شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - علوم انساني وادبيات
سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات
3.00 1.00 1399/10/24 ساعت 15.50
12163 ماليه عمومي مختلط يعقوبي - شهلا 50 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 15.50
12161 اصول تهيه و تنظيم و كنترل بودجه دولتي مختلط قدمي دمابي - بهمن 50 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 15.50