دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14497 بيع بين الملل 1 (واژه ها و سازمانهاي بين المللي تجاري) مختلط شيراني - مسعود 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14445 بيع بين الملل 2 مختلط شيراني - مسعود 30 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14483 بيمه هاي بازرگاني بين المللي مختلط پورجوهري - كامران 40 - 1.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13352 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13352 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13356 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13356 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14496 حقوق حمل و نقل دريايي كالا مختلط سلطاني - رضا 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
14491 حقوق حمل و نقل هوايي و زميني كالا در بازرگاني بين الملل مختلط عبدالصمدي - راضيه 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
14489 حقوق نفت و گاز مختلط تيموري - محمدصادق 40 چ