دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13352 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14511 حقوق اداري ايران مختلط عطريان - فرامرز 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14517 حقوق بين الملل عمومي مختلط انصاري مهياري - عليرضا 40 چهارشنبه 11:00 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي
3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14507 حقوق عمومي در اسلام مختلط مسعود - غلامحسين 40 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
14519 حقوق كار مختلط عارف كيا - اميد 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
14515 حقوق مالي مختلط عارف كيا - اميد 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/20 ساعت 13.50
13356 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14553 سمينار مختلط سلطاني - رضا 40 چهارشنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 1.00 0.00 - ساعت 0.00
14505 مباني حقوق عمومي مختلط مقامي - امير 40 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
14521 متون حقوقي عمومي به زبان خارجي مختلط عطريان - فرامرز 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 13.50
14531 نظامهاي انتخاباتي مختلط عارف كيا - اميد 40 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 13.50
13352 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00