دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13352 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13352 پايان نامه مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13356 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13356 پايان نامه (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14638 حقوق بين الملل اسلام مختلط راعي دهقي - مسعود 40 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
14637 حقوق بين الملل خصوصي مختلط انصاري مهياري - عليرضا 40 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
14599 حقوق معاهدات مختلط نوري - ولي اله 40 پنج شنبه 19:15 - 17:45 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 10.50
14592 روش تحقيق مختلط آرش پور - عليرضا 40 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
14633 زبان تخصصي (جبراني) مختلط نوري - ولي اله 40 پنج شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده حقوق،الهيات ومعارف اسلامي 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
14594 سمينار مختلط فهيم - محسن 40 - 1.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
14604 متون حقوقي به زبان خارجي مختلط راعي دهقي - مسعود 40 - 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50