دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13189 آشنايي با رشته هاي هنري مختلط مجابي - سيد علي 22 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13367 ارگونومي و آنترپومتري مختلط كاشاني - مرضيه 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 15.50
13378 انسان، طبيعت، طراحي مختلط خيام باشي - عاطفه 20 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
13349 ايستايي مختلط سينائي - سعيد 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
13350 ايستايي مختلط فاضلي - هومان 25 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
13523 بازاريابي و بازارسنجي مختلط عابدي - محمد 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
13414 باغ آرايي و محوطه سازي مختلط شريفي - پريا 22 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
13551 پايان نامه مختلط شريفي - پريا 1 - 3.00 3.00 - ساعت 0.00
13553 پايان نامه مختلط خيام باشي - عاطفه 1 - 3.00 3.00 - ساعت 0.00
13554 پايان نامه مختلط حيدري دهكردي - خليل 1 - 3.00 3.00 - ساعت 0.00
13555 پايان نامه مختلط رفيعي شهركي - راضيه 1 - 3.00 3.00 - ساعت 0.00
13417 تأسيسات و تنظيم شرايط اقليمي مختلط طباطبايي - جواد 22 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
14852 تاريخ هنر (2) مختلط فنايي - زهرا 25 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
13201 تحليل فضا و سايت مختلط شريفي - پريا 20 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
13202 تحليل فضا و سايت مختلط خيام باشي - عاطفه 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
13203 تحليل فضا و سايت مختلط شريفي - پريا 20 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
13521 تحليل و مديريت برنامه ريزي ساخت مختلط رفيعي - محمدرضا 25 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13365 حجم سازي مختلط خيام باشي - عاطفه 20 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13355 حكمت هنر اسلامي مختلط روح الامين - احسان 30 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
13419 حكمت هنر اسلامي مختلط رادي - مطهر 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.50
13398 راينو پيشرفته (رندرينگ) مختلط صالحي - مينا 20 چهارشنبه 16:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 3.00 1399/11/01 ساعت 13.50
13354 روانشناسي خلاقيت مختلط - 30 - 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 15.50
13517 روشنايي و نورپردازي مختلط شريفي - پريا 18 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13518 روشنايي و نورپردازي مختلط شريفي - پريا 18 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 15.50
13397 سبك شناسي معماري مختلط حيدري دهكردي - خليل 30 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13162 طراحي پايه (1) مختلط آزرم - زهرا 20 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13141 طراحي پايه (1) مختلط علي بك - ندا 20 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13181 طراحي پايه (2) مختلط پورسعيد اصفهاني - پريناز 22 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
13416 طرح اشياء در تمدن اسلامي مختلط رادي - مطهر 22 دوشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
13515 طرح روانشناسي محيط مختلط خيام باشي - عاطفه 18 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
13516 طرح روانشناسي محيط مختلط خيام باشي - عاطفه 18 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
13190 عكاسي ديجيتال مختلط ستاري - رضا 22 يك شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
13170 عناصر و جزئيات ساختمان مختلط امينيان - جواد 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 8.50
13412 فرهنگ، هنر و هويت ايراني اسلامي مختلط روح الامين - احسان 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
13519 كارگاه حال و آينده مختلط رفيعي شهركي - راضيه 25 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
13520 كارگاه حال و آينده مختلط خيام باشي - عاطفه 25 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
13380 كارگاه خلاقيت مختلط رفيعي شهركي - راضيه 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 15.50
13413 كارگاه معماري داخلي سنتي مختلط حيدري دهكردي - خليل 22 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
13361 مباني معماري داخلي مختلط رفيعي شهركي - راضيه 25 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 4.00 0.00 1399/10/13 ساعت 15.50
13187 مباني هنرهاي تجسمي 1 مختلط ماني - مريم 22 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50
13218 مباني هنرهاي تجسمي 2 مختلط ماني - مريم 25 دوشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
13219 مباني هنرهاي تجسمي 2 مختلط ماني - مريم 25 دوشنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/15 ساعت 13.50
13524 مباني و اصول علم اقتصاد مختلط عابدي - محمد 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 13.50
13550 مباني و اصول كارآفريني مختلط نيكبخت - زهره 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
13418 متره و برآورد مختلط فاضلي - هومان 22 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13188 محاسبات و آمار مختلط مختاري - سودابه 22 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13376 مقاومت مصالح مختلط محمديان - علي 40 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13167 مقدمات معماري داخلي مختلط شريفي - پريا 20 يك شنبه 16:30 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
13168 مقدمات معماري داخلي مختلط خيام باشي - عاطفه 20 يك شنبه 16:30 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
13522 مقررات معماري داخلي مختلط رفيعي شهركي - راضيه 25 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13400 مهندسي عوامل انساني در تنظيم شرايط محيطي مختلط - 30 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
13213 مواد و روشهاي ساخت 1 مختلط عباسي بهارانچي - محسن 20 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
13214 مواد و روشهاي ساخت 1 مختلط عباسي بهارانچي - محسن 20 سه شنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
13366 مواد و روشهاي ساخت 2 مختلط ابراهيمي كهريزسنگي - رضا 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 15.50
13393 مواد و روشهاي ساخت 3 مختلط عباسي بهارانچي - محسن 30 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 15.50
13164 نقشه كشي مختلط لياقتمند - احمد 20 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
13165 نقشه كشي مختلط لياقتمند - احمد 20 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 10.50
13185 نمونك سازي و مدلسازي مختلط رفيعي شهركي - راضيه 22 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 13.50
13183 هندسه كاربردي مختلط لياقتمند - احمد 22 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 8.50
13347 هنر و تمدن اسلامي مختلط فنايي - زهرا 25 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
13348 هنر و تمدن اسلامي مختلط روح الامين - احسان 25 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
13208 فرم و فضا مختلط شريفي - پريا 20 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13209 فرم و فضا مختلط خيام باشي - عاطفه 20 چهارشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13210 فرم و فضا مختلط شريفي - پريا 20 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 13.50
13377 راينو مقدماتي (مدل سازي) مختلط صالحي - مينا 22 چهارشنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 0.00 3.00 1399/11/01 ساعت 10.50
13223 تاريخ هنر (1) مختلط مجابي - سيد علي 25 دوشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
13224 تاريخ هنر (1) مختلط فنايي - زهرا 25 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/23 ساعت 13.50
13415 كارگاه پتينه و نقوش مختلط فنايي - زهرا 22 دوشنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.50