دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13620 آشنايي با هنر در تاريخ 1 مختلط رادي - مطهر 45 يك شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13593 آشنايي با هنرهاي جديد مختلط رادي - مطهر 60 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13586 پرورش خلاقيت مختلط فدايي - مريم 60 سه شنبه 16:30 - 15:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/23 ساعت 10.50
13619 تاريخ خط ايران و جهان مختلط رادي - مطهر 45 يك شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
13563 تاريخ خط ايران و جهان مختلط رادي - مطهر 60 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.00
13618 تاريخ خط ايران و جهان مختلط رادي - مطهر 45 يك شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
13611 تاريخ طراحي گرافيك جهان و ايران مختلط ناجي اصفهاني - سميه 45 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
13612 تاريخ طراحي گرافيك جهان و ايران مختلط ناجي اصفهاني - سميه 45 سه شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
13613 تاريخ طراحي گرافيك جهان و ايران مختلط ناجي اصفهاني - سميه 45 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
13610 تجزيه و تحليل هنرهاي بصري 1 مختلط مناني - محمدعلي 45 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13608 تجزيه و تحليل هنرهاي بصري 1 مختلط مناني - محمدعلي 45 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13609 تجزيه و تحليل هنرهاي بصري 1 مختلط مناني - محمدعلي 45 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
13605 تصوير متحرك 1 مختلط فدايي - مريم 60 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
13606 تصوير متحرك 1 مختلط فدايي - مريم 60 چهارشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
13594 تصوير متحرك 1 مختلط فدايي - مريم 60 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
13595 تصويرسازي 1 مختلط فدايي - مريم 20 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13596 تصويرسازي 1 مختلط فدايي - مريم 20 يك شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
يك شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 - ساعت 0.00
13597 تصويرسازي 1 مختلط فدايي - مريم 20 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13598 تصويرسازي 1 مختلط زكوي - سيده سارا 20 دوشنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13599 تصويرسازي 1 مختلط زكوي - سيده سارا 20 دوشنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13588 حكمت هنر اسلامي مختلط طباطبايي جبلي - ميناالسادات 60 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13630 رايانه و نرم افزار 1 مختلط حميدي - سحر 20 دوشنبه 16:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13631 رايانه و نرم افزار 1 مختلط حميدي - سحر 20 دوشنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13632 رايانه و نرم افزار 1 مختلط حميدي - سحر 20 سه شنبه 16:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13633 رايانه و نرم افزار 1 مختلط حميدي - سحر 20 سه شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13600 صفحه آرايي 2 مختلط فدايي - مريم 20 يك شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13601 صفحه آرايي 2 مختلط ناجي اصفهاني - سميه 20 يك شنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
يك شنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 - ساعت 0.00
13602 صفحه آرايي 2 مختلط ناجي اصفهاني - سميه 20 يك شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13603 صفحه آرايي 2 مختلط فدايي - مريم 20 دوشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 - ساعت 0.00
13604 صفحه آرايي 2 مختلط فدايي - مريم 20 دوشنبه 13:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
دوشنبه 12:00 - 10:45 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 1.00 - ساعت 0.00
13590 طراحي پوستر مختلط ضرابي اصفهاني - آسيه 20 يك شنبه 17:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
يك شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 3.00 - ساعت 0.00
13636 طراحي پوستر مختلط زكوي - سيده سارا 15 يك شنبه 17:45 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري
يك شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 3.00 - ساعت 0.00
13592 طراحي هويت بصري مختلط فدايي - مريم 20 دوشنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 3.00 - ساعت 0.00
13625 مباني گرافيك (1) مختلط محبوب - كيانا 20 - 2.00 1.00 - ساعت 0.00
13626 مباني گرافيك (1) مختلط محبوب - كيانا 20 - 2.00 1.00 - ساعت 0.00
13627 مباني گرافيك (1) مختلط رادي - مطهر 20 سه شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 - ساعت 0.00
13623 مباني گرافيك (1) مختلط رادي - مطهر 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 1.00 - ساعت 0.00
13585 مباني و اصول كارآفريني مختلط تركش اصفهاني - رسول 60 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 10.00
13616 هنر كتاب آرايي در آسياي ميانه مختلط زكوي - سيده سارا 30 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
13617 هنر كتاب آرايي در آسياي ميانه مختلط زكوي - سيده سارا 30 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
14365 هنر و تمدن ايران (دوره اسلامي) مختلط طباطبايي جبلي - ميناالسادات 45 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14390 هنر و تمدن ايران (دوره اسلامي) مختلط طباطبايي جبلي - ميناالسادات 60 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14388 هنر و تمدن ايران (دوره اسلامي) مختلط طباطبايي جبلي - ميناالسادات 60 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14382 هنر و تمدن ايران (دوره اسلامي) مختلط صادقيان اصفهان - ساناز 60 چهارشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14386 هنر و تمدن ايران (دوره اسلامي) مختلط صادقيان اصفهان - ساناز 60 دوشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14384 هنر و تمدن ايران (دوره اسلامي) مختلط صادقيان اصفهان - ساناز 60 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
13591 طراحي گرافيك متحرك مختلط فدايي - مريم 20 پنج شنبه 17:00 - 13:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
پنج شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري
1.00 3.00 - ساعت 0.00
13644 هنر در دنياي كودكان مختلط فدايي - مريم 45 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
14194 هنر در دنياي كودكان مختلط فدايي - مريم 45 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50