دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14179 آشنايي با هنر در تاريخ 1 مختلط فنايي - زهرا 45 دوشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
13646 تاريخ عمومي نقاشي (1) مختلط فيض اللهي - مريم 45 چهارشنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.00
13643 تجزيه، تحليل و نقد هنرهاي تجسمي مختلط سعادتمند - آرميتا 60 سه شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.00
14192 طراحي 1 مختلط سعادتمند - آرميتا 20 چهارشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13640 طراحي 3 مختلط صادقي سرارودي - زهره 20 يك شنبه 16:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13647 طراحي 3 مختلط صادقي سرارودي - زهره 20 پنج شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13638 طراحي 3 مختلط صادقي سرارودي - زهره 30 يك شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
14169 طراحي 5 مختلط سعادتمند - آرميتا 20 دوشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
14193 طراحي آناتومي (1) مختلط سعادتمند - آرميتا 20 چهارشنبه 17:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
14178 مباني هنرهاي تجسمي 1 مختلط نصر اصفهاني - سميرا 20 يك شنبه 16:30 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
14167 نقاشي 2 مختلط محمدي - سمانه 20 پنج شنبه 17:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13641 نقاشي 2 مختلط محمدي - سمانه 20 يك شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
13642 نقاشي 2 مختلط محمدي - سمانه 20 يك شنبه 17:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
14171 نقاشي 4 مختلط محمدي - سمانه 20 چهارشنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
14168 نقاشي ايراني مختلط فيض اللهي - مريم 20 يك شنبه 12:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 2.00 - ساعت 0.00
14177 هندسه مناظر و مرايا مختلط پيروزمهر - اميد 20 يك شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 1.00 1.00 1399/10/20 ساعت 8.50
14388 هنر و تمدن اسلامي مختلط طباطبايي جبلي - ميناالسادات 60 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14382 هنر و تمدن اسلامي مختلط صادقيان اصفهان - ساناز 60 چهارشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14386 هنر و تمدن اسلامي مختلط صادقيان اصفهان - ساناز 60 دوشنبه 16:00 - 14:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14384 هنر و تمدن اسلامي مختلط صادقيان اصفهان - ساناز 60 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14365 هنر و تمدن اسلامي مختلط طباطبايي جبلي - ميناالسادات 45 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14390 هنر و تمدن اسلامي مختلط طباطبايي جبلي - ميناالسادات 60 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/17 ساعت 13.50
14176 تاريخ عمومي نقاشي (2) مختلط سعادتمند - آرميتا 45 دوشنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/24 ساعت 10.50
14194 هنر در دنياي كودكان مختلط فدايي - مريم 45 سه شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
13644 هنر در دنياي كودكان مختلط فدايي - مريم 45 سه شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
13645 روش تحقيق در هنرهاي تجسمي مختلط رادي - مطهر 45 چهارشنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده هنر و معماري 2.00 0.00 1399/10/15 ساعت 8.00