دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11617 تحقيقات صحرايي مختلط اجل لوييان - رسول 30 پنج شنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11616 خاك مسلح مختلط نادي - بهرام 30 پنج شنبه 11:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 10.50
11660 ديناميك خاك (جبراني) مختلط ايزدي زمان آبادي - اسماعيل 30 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
11674 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11674 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 21.00 - ساعت 0.00
11674 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13261 رساله . (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11613 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط بيات - ميثم 30 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
11618 مباحث ويژه مختلط بيات - ميثم 30 پنج شنبه 19:15 - 16:00 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
11615 مهندسي پي پيشرفته (جبراني) مختلط نادي - بهرام 30 پنج شنبه 15:45 - 12:30 ثابت - دانشكده عمران 3.00 0.00 1399/10/21 ساعت 10.50
11673 رساله مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11673 رساله مختلط - 100 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00
11673 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11612 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط بيات - ميثم 30 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده عمران 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 8.50
11673 رساله مختلط - 100 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00