دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
13553 اقتصاد مهندسي پيشرفته (جبراني) مختلط كرباسيان - مهدي 12 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/04/02 ساعت 8.00
13619 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 14 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13619 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 14 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
13602 برنامه ريزي استراتژيك مختلط شيخ ابومسعودي - عباس 2 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13419 برنامه ريزي خطي پيشرفته مختلط شيرويه زاد - هادي 10 چهارشنبه 18:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 14.00
13604 برنامه ريزي متغيرهاي صحيح مختلط محمدعلي پوراهري - رويا 3 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/27 ساعت 10.50
13610 بهينه سازي مدلهاي غير خطي مختلط ملاوردي اصفهاني - ناصر 4 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
13620 رساله مختلط - 94 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
13620 رساله مختلط - 94 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
13637 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
13637 رساله (ادامه) مختلط - 100 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
13517 روشهاي آماري (جبراني) مختلط محمدعلي پوراهري - رويا 15 چهارشنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/28 ساعت 8.00
13608 سياستهاي توليدي مختلط شاهين - آرش 0 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/31 ساعت 10.50
13521 سيستمهاي صف مختلط محمدعلي پوراهري - رويا 8 چهارشنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
13614 طراحي سيستمهاي صنعتي مختلط بويرحسني - اميد 3 پنج شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 8.00
13520 مديريت عمليات (جبراني) مختلط چشم براه - محسن 16 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/04/04 ساعت 14.00
13616 مهندسي ساخت مختلط كرباسيان - مهدي 0 پنج شنبه 16:00 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1397/04/06 ساعت 10.50