دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12193 رساله (ادامه) مختلط - 999 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
12193 رساله (ادامه) مختلط - 999 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
14603 روشهاي آماري (جبراني) مختلط كرباسيان - مهدي 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/25 ساعت 8.50
14598 مديريت عمليات (جبراني) مختلط كاظمي - سيدمحمد 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/16 ساعت 13.50
12192 رساله مختلط - 999 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14612 زبانهاي شبيه سازي مختلط امين دوست - عاطفه 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
12192 رساله مختلط - 999 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
14616 تئوري سيستمهاي اطلاعاتي مختلط شيخ ابومسعودي - عباس 10 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي
3.00 0.00 1399/10/25 ساعت 10.50