دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
14178 اقتصاد مهندسي پيشرفته (جبراني) مختلط كرباسيان - مهدي 20 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
14240 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 8 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
14240 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط - 8 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
14210 برنامه ريزي استراتژيك مختلط شيخ ابومسعودي - عباس 20 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
14233 برنامه ريزي حمل ونقل مختلط شيرويه زاد - هادي 8 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 10.50
14252 برنامه ريزي خطي پيشرفته مختلط شيرويه زاد - هادي 18 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
14211 برنامه ريزي متغيرهاي صحيح مختلط محمدعلي پوراهري - رويا 20 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
14237 بهينه سازي مدلهاي غير خطي مختلط ملاوردي اصفهاني - ناصر 8 چهارشنبه 18:30 - 16:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
14212 تئوري پايايي مختلط كرباسيان - مهدي 8 پنج شنبه 16:30 - 14:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
14214 تئوري تصميم گيري مختلط يوسفي گورتي - ام البنين 8 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 10.50
14173 تحقيق در عمليات (جبراني) مختلط امين دوست - عاطفه 20 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
14218 تحقيق در عمليات (جبراني) مختلط - 8 - 3.00 0.00 1396/10/21 ساعت 10.50
14242 رساله مختلط - 200 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
14242 رساله مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
14243 رساله (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
14243 رساله (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
14195 روش تحقيق (جبراني) مختلط شاهين - آرش 20 پنج شنبه 12:15 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
14200 روش تحقيق (جبراني) مختلط نيكبخت اليادراني - مهرداد 20 پنج شنبه 15:15 - 13:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/17 ساعت 13.50
14180 روشهاي آماري (جبراني) مختلط محمدعلي پوراهري - رويا 20 پنج شنبه 13:00 - 10:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/24 ساعت 10.50
14203 زبان تخصصي پيشرفته مختلط بويرحسني - اميد 20 پنج شنبه 17:00 - 15:30 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 8.00
14201 زبان تخصصي پيشرفته مختلط بويرحسني - اميد 20 پنج شنبه 14:00 - 12:15 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 2.00 0.00 1396/10/24 ساعت 8.00
14234 طراحي سيستمهاي توليد اتوماتيك مختلط - 8 چهارشنبه 15:30 - 13:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/19 ساعت 10.50
14209 كنترل كيفيت جامع مختلط شاهين - آرش 20 پنج شنبه 15:30 - 13:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/16 ساعت 10.50
14204 مديريت عمليات (پيشرفته) مختلط شاهين - آرش 20 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50
14222 هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره مختلط - 8 پنج شنبه 10:30 - 08:00 ثابت - دانشكده فني و مهندسي 3.00 0.00 1396/10/28 ساعت 10.50