دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11852 بازار برق مختلط معظمي - مجيد 6 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/14 ساعت 8.50
11970 توزيع انرژي الكتريكي مختلط حقيقت دار فشاركي - فريبرز 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11974 حفاظت پيشرفته سيستم هاي قدرت مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 6 چهارشنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/20 ساعت 10.50
11975 ديناميك سيستمهاي قدرت 1 مختلط شاهقليان - غضنفر 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 8.50
11987 ديناميك سيستمهاي قدرت 2 مختلط شاهقليان - غضنفر 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/17 ساعت 8.50
10004 رساله (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10004 رساله (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10003 رساله (پروژه تحقيقاتي) مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10004 رساله (پروژه تحقيقاتي) (ادامه) مختلط - 200 - 0.00 24.00 - ساعت 0.00
12195 روشهاي اجزاء محدود مختلط ميرطلايي - سيد محمد مهدي 6 پنج شنبه 15:30 - 12:30 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/22 ساعت 8.50
12231 طراحي سيستمهاي برق خورشيدي مختلط صادق خاني - ايمان 6 پنج شنبه 11:00 - 08:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/13 ساعت 13.50
10003 رساله مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
12255 سيستمهاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير مختلط فاني محمدآبادي - بهادر 6 پنج شنبه 19:00 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 3.00 0.00 1399/10/24 ساعت 8.50
12207 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) مختلط مهدوي نسب - همايون 6 چهارشنبه 17:30 - 16:00 ثابت - دانشكده برق 2.00 0.00 1399/10/25 ساعت 8.50
10003 رساله مختلط - 200 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00