دروس ارایه شده غیرعمومی ترم دوم سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
11541 اصول روابط بين الملل، ديپلماسي و فنون تجزيه و تحليل ژئوپليتيكي مختلط گودرزي - مهناز 6 پنج شنبه 16:40 - 15:10 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 14.00
11560 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خادم الحسيني - احمد 50 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11560 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خادم الحسيني - احمد 50 - 0.00 0.00 - ساعت 10.50
11540 بنيانهاي ژئوپليتيكي روابط خارجي ايران مختلط مهكوئي - حجت 6 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
11540 بنيانهاي ژئوپليتيكي روابط خارجي ايران مختلط مهكوئي - حجت 6 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 14.00
11563 رساله مختلط - 50 - 0.00 7.00 - ساعت 10.50
11563 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 10.50
11563 رساله مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 10.50
11566 رساله (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 20.00 - ساعت 10.50
11566 رساله (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 18.00 - ساعت 10.50
11566 رساله (ادامه) مختلط - 49 - 0.00 18.00 - ساعت 10.50
11532 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط گندمكار - امير 11 چهارشنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 160 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 14.00
11543 ساختهاي سياسي فضايي (محلي، ملي، منطقه اي، كروي) مختلط مهكوئي - حجت 6 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/07 ساعت 14.00
11538 ساختهاي سياسي فضايي ملي (كشور) مختلط مهكوئي - حجت 9 پنج شنبه 11:10 - 09:40 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/30 ساعت 10.50
11536 ساختهاي سياسي فضايي منطقه اي مختلط مهكوئي - حجت 9 پنج شنبه 12:50 - 11:20 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/03/28 ساعت 10.50
11537 فلسفه و سير انديشه در جغرافياي سياسي مختلط اذاني - مهري 9 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11537 فلسفه و سير انديشه در جغرافياي سياسي مختلط اذاني - مهري 9 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1397/04/03 ساعت 10.50
11539 نابرابري هاي فضايي (شمال و جنوب) مختلط مومني - مهدي 9 پنج شنبه 15:00 - 13:30 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 154 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 10.50
11542 هيدروپليتيك (ايران و حوزه هاي پيرامون) مختلط مختاري هشي - حسين 6 پنج شنبه 18:20 - 16:50 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1397/04/05 ساعت 14.00