دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 1399 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
12493 اقتصاد سياسي (ايران و جهان) مختلط مهكوئي - حجت 10 پنج شنبه 14:00 - 12:30 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/16 ساعت 10.50
11266 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
11266 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11266 رساله (ادامه) مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
11277 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته (جبراني) مختلط گندمكار - امير 15 پنج شنبه 15:45 - 14:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/18 ساعت 10.50
11271 ساختهاي سياسي فضايي (محلي، ملي، منطقه اي، كروي) مختلط مهكوئي - حجت 10 پنج شنبه 11:30 - 10:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/14 ساعت 10.50
12492 كاربرد GIS در جغرافياي سياسي (جبراني) مختلط گندمكار - امير 10 پنج شنبه 09:30 - 08:00 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1399/10/22 ساعت 10.50
11265 رساله مختلط - 50 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
11265 رساله مختلط - 50 - 0.00 7.00 - ساعت 0.00
11265 رساله مختلط - 50 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00