دروس ارایه شده غیرعمومی ترم اول سال تحصیلی 96-97 به تفکیک رشته تحصیلی    ( OffLine )

تاریخ و ساعت آخرین بروز رسانی :      
مشخصه نام درس جنسیت نام استاد ظرفیت باقیمانده زمان ومکان تشکیل کلاس تعداد واحد نظری تعداد واحد عملی 1تاریخ و ساعت امتحان
10890 اقتصاد سياسي بين الملل مختلط مهكوئي - حجت 6 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10955 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خادم الحسيني - احمد 15 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
10955 امتحان جامع (دكتراي تخصصي) مختلط خادم الحسيني - احمد 15 - 0.00 0.00 - ساعت 0.00
10887 انديشه دولت - ملت در اسلام مختلط ابطحي فروشاني - سيدعليرضا 20 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
10886 تاريخ سياسي جهان در قرن بيستم مختلط كامراني فر - احمد 20 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات 2.00 0.00 1396/10/20 ساعت 8.00
10893 جغرافياي سياسي درياها (خليج فارس، خزر، مديترانه و درياي سرخ) مختلط مهكوئي - حجت 10 چهارشنبه 12:00 - 10:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 10.50
10959 رساله مختلط - 15 - 0.00 6.00 - ساعت 0.00
10960 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 20.00 - ساعت 0.00
10960 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10960 رساله (ادامه) مختلط - 15 - 0.00 18.00 - ساعت 0.00
10891 روش شناسي پژوهش علمي در جغرافياي سياسي مختلط مومني - مهدي 6 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 1.00 1.00 1396/10/16 ساعت 8.00
10894 روش شناسي پژوهش علمي در جغرافياي سياسي مختلط مومني - مهدي 10 چهارشنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 1.00 1.00 1396/10/16 ساعت 8.00
10888 زبان تخصصي پيشرفته مختلط - 15 سه شنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 150 2.00 0.00 1396/10/23 ساعت 8.00
10885 ساختهاي سياسي فضايي درون كشوري (حكومت محلي) مختلط مهكوئي - حجت 10 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/18 ساعت 8.00
10884 ساختهاي سياسي فضايي منطقه اي مختلط مهكوئي - حجت 10 چهارشنبه 10:00 - 08:15 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 155 2.00 0.00 1396/10/16 ساعت 8.00
10889 كاربرد GIS در جغرافياي سياسي مختلط گندمكار - امير 15 چهارشنبه 14:45 - 13:00 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 149
سه شنبه 16:40 - 14:55 ثابت - علوم انساني وادبيات - كلاس 149
1.00 1.00 1396/10/25 ساعت 13.50